بهترین وكیل كیفری

12 فروردین 1399

مسئولیت شرکا در ضرب و جرح غیرعمدی

مسئولیت شرکا در ضرب و جرح غیرعمدی

گفته شده است اگر چند نفر در ایراد صدمه، شرکت داشته باشند به نحو مساوی، مسئول پرداخت دیه خواهند بود و تفاوت میان تقصیر شرکاء، تأثیری در میزان مسئولیت آنان برای پرداخت دیه ندارد و عده ای، میزان مسئولیت را بر پایه میزان تقصير، قرار داده اند. عده ای میان تصادفات رانندگی و سایر جراحات، تفکیک کرده اند و میزان تقصير، در صورت .دوم، تأثیر دارد و عده ای علت تامه را مقصر می دانند که درصد تقصير او بیشتر از پنجاه درصد باشد. شرکت در جنایت بر اعضا نیز تابع احکام شرکت در قتل می‏باشد که در مباحث قبلی بیان گردید. (مواد 368 تا 374 ق.م.ا)