02 فروردین 1399

مسئول پرداخت دیه در قتل ناشی از تصادف رانندگی

مسئول پرداخت دیه در قتل ناشی از تصادف رانندگی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: در صورت وقوع قتل غیرعمدی در اثر تصادف رانندگی و عدم شناسایی راننده مقصر، پرداخت دیه بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/06/29    شماره رای نهایی: 9309970221600780

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها (وراث مرحوم م.ر.) به‌طرفیت 1- ص. 2- وزارت دادگستری – صندوق بیت‌المال به خواسته مطالبه مبلغ دیه متعلقه مقوم به 000/000/51 ریال خواهان‌ها در توضیح اعلام داشته‌اند، مورث ایشان در اثر حادثه تصادف رانندگی به قتل رسیده و لاکن مقصر حادثه از صحنه تصادف متواری شده و بر اساس تحقیقات معموله از ناحیه بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساوجبلاغ با صدور قرار منع پیگرد به لحاظ عدم قابلیت انتساب بزه به فرد خاص وراث به ص. معرفی شده‌اند، که صدور حکم به شرح خواسته را درخواست دارند، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مستندات پیوست دادخواست بالاخص زمان وقوع حادثه و نوع صدمات وارده منجر به فوت متوفی و نوع قتل غیرعمد در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی وسیله نقلیه موتوری توسط مقصر ناشناس را محرز می‌داند لاکن از توجه به مفاد لایحه تقدیمی خوانده وزارت دادگستری، صندوق بیت‌المال دعوی مطروحه را متوجه وزارت دادگستری ندانسته چون موضوع انطباق دارد با مقررات ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده وزارت دادگستری قرار ردّ صادر و اعلام می‌گردد. اما در خصوص دعوی خواهان به‌طرفیت ص. از ناحیه خوانده اخیر کسی حضور نیافته و ایراد یا دفاعی نیز به عمل نیامده است و چون موضوع انطباق دارد با مقررات ماه 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 16/4/87 دادگاه مستنداً به ماده مرقوم حکم بر محکومیت ص. بر پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه نسبت به ص.غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس‌ازآن ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزاجانی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نسبت به دادنامه شماره 9209970228201290 مورخ 20/12/1392 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان در حق وراث مرحوم م.ر. صادر و اعلام گردیده است، موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا با عنایت به نظریه کالبد شکافی مضبوط در برگ 26 پرونده که حکایت از ورود صدمات متعدد به بدن متوفی می‌باشد که این صدمات ناشی از برخورد جسم سخت که احتمالاً خودرو متواری می‌باشد است نه براثر برخورد با زمین براثر لغزندگی جاده که در شب حادثه باران می‌باریده است علی‌ایحال نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد به عمل نیامده است و از لحاظ قواعد شکلی و ماهوی خلل و خدشه‌ای به آن وارد نمی‌باشد و منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

موسوی ـ مداح