01 فروردین 1399

مستند بودن تصمیمات اداره نظارت بر اماکن ناجا

مستند بودن تصمیمات اداره نظارت بر اماکن ناجا

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: تصمیم اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی مبنی بر جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی، نیازمند ارائه دلایل و مستندات قانونی بوده و فقدان ادله و مستندات قانونی، از موجبات نقض تصمیم می‎باشد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/09    شماره رای نهایی: 9309970955200474

رای بدوی

نظر به اینکه هرچند یکی از شروط الزامی به منظور تحصیل پروانه کسب افراد صنفی،‌ موافقت ادارت نظارت بر اماکن ناجا بوده، لیکن نظارت و اظهارنظر ادارات یاد شده بایستی در چهارچوب مقررات قانونی و مستند به مدارک معتبر باشد که در قضیه مانحن فیه، موارد اعلامی اداره طرف شکایت جهت اظهارنظر منفی به دلایل ذیل مخدوش بوده،‌ اولاًـ ‌فاصله وقوع واحد صنفی مورد نظر با دانشکده هنر،‌ 150 متر اعلام شده در حالی که مطابق نظر کارشناس، فاصله این دو مکان 215 متر بوده، ثانیاًـ فاصله مکان واحد مذکور با درب ورودی سفارت انگلستان 130 متر اعلام گردیده و حال آنکه وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری فاصله مکان‎های مزبور 460 متر تعیین گردیده،‌ ثالثاًـ اظهارنظر در مورد داشتن یا نداشتن تهویه مناسب، اظهارنظر انتظامی نبوده، بلکه تحلیل وضعیت مکان مورد بحث از این حیث برعهده مسئولان بهداشتی می‎باشد، رابعاًـ در مورد درب ورودی به معبر بن بست، بنا بر اعلام کارشناس، در صورت ضرورت می‎توان از تردد از درب‎های تعبیه شده به بن بست خودداری نمود، خامساًـ مطابق اعلام کارشناس رسمی دادگستری واحدهای متعدد صنفی دیگری در حال حاضر با فاصله‎ای نزدیک‎تر از واحد مبحوث‎عنه به سفارت انگلستان دایر بوده و اشتغال به کسب و کار دارند. لذا توجهاً‌ به مراتب مرقوم به نظر می‎رسد اعلام نظر منفی اداره اماکن طرف شکایت در مورد واحد صنفی شاکی خارج از حیطه اختیارات قانونی آن اداره بوده و غیر منطبق بر مقررات قانونی می‎باشد،‌ فلذا توجهاً به مراتب مرقوم شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً ‌به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت حکم به ورود آن به شرح خواسته، صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، در شعب محترم تجدیدنظر دیوان متبوع قابل اعتراض خواهد بود.

رئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری

محمدی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

با توجه به سابقه کسب تجدیدنظرخوانده به مدت مدید و با در نظر گرفتن نظریه کارشناس رسمی دادگستری، استدلال شعبه بدوی در الزام تجدید‎نظرخواه به موافقت با صدور مجوز کسب موافق قانون و صحیح تشخیص می‎گردد و چون اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه در خصوص این قسمت از دادنامه معترض‎عنه به عمل نیامده است، فلذا در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اعتراض غیر وارد تشخیص و مردود اعلام و دادنامه تجدید‎نظر‎خواسته عیناً تأیید می‎گردد. اما در خصوص قسمت دیگر دادنامه مذکور که مبتنی بر الزام اداره اماکن به صدور مجوز کسب می‎باشد، چون مطابق ماده 26 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 این امر جزء اختیارات اتحادیه صنفی مربوطه است بنابراین الزام اداره اماکن به صدور پروانه کسب برخلاف ضابطه قانونی مذکور تشخیص و در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش نقض و بلااثر می‎گردد. این رأی در اجرای ماده 3 قانون اخیرالذکر قطعی است.

 

دادرس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اشراقی ـ عرفان