بهترین وكیل مواد مخدر در شهرک غرب

24 تیر 1399

مستی تعمدی و مصرف مواد مخدر

مستی تعمدی و مصرف مواد مخدر

مستی تعمدی به هنگامی است که بزهکار عمدا شرب مسكر يا مواد مخدر و یا روانگردان مصرف کرده باشد تا بتواند جرم را با قوت قلب بیشتری مرتکب شود. بنابراین، قصد پیشینی بزهکار بر ارتکاب جرم با علم به چگونگی تأثیر این مواد که ممکن است حتی به سلب اراده او منتهی شود، مسؤولیت کیفری را از او بر نمی دارد.