06 تیر 1399

مصادیق احتکار

مصادیق احتکار

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: صرف نگهداری کالا به صورت عمده بدون احراز تحقق عناصر تشکیل دهنده آن (نگهداری کالا باید به صورت عمده، امتناع از عرضه به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه و ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی اعلام شده)، دلیل بر احتکار نمی‎باشد.

 

مستندات         9209970901303391 مورخ : 1392/11/26

تاریخ رای نهایی: 1393/07/30    شماره رای نهایی: 9309970905600950

رای بدوی

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام تخلف احتکار، محکوم به عرضه و فروش کالا و پرداخت جزای نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن می‎بایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت عمده باشد، ثانیاًـ امتناع از عرضه به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه باشد، ثالثاًـ ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی‎تواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گران‎فروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با نقض دادنامه معترض‎به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‎عنه اعاده می‎گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

 

رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری

رشیدی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ  17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی ـ فرجی