24 اسفند 1398

مصادیق تعدی و تفریط در عین مستاجره

مصادیق تعدی و تفریط در عین مستاجره

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: تقسیم مورد اجاره میان مستأجران، مصداق تعدی و تفریط نیست.

 

مستندات         مواد 7 و 8 و 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56

تاریخ رای نهایی: 1393/06/25    شماره رای نهایی: 9309970269400735

رای بدوی

در خصوص دعوی م.د. فرزند ع.ع. با وکالت ح.م. به‌طرفیت 1- م. 2- م.ح. 3 م. 4 – ع. 5- ن. 6 – ع. 7- الف. 8- م.ع. 9 – ف. 10- ز. 11 – م. 12 – ن. 13- ط. 14 – الف. 15- الف. شهرت همگی ن.فرزندان غ. 16- الف.17- م.شهرت هر دو نفر ن. فرزندان مرحوم م. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 1375 فرعی از 4730 اصلی پلاک آبی 13/55 را جهت کسب و کار اجاره نموده و سالیان متمادی درآن محل مشغول کسب می‌باشد متأسفانه ورثه موجر مرحوم غ.ن. از تنظیم سند اجاره‌نامه رسمی استنکاف می‌نمایند با عنایت به اینکه اجاره‌نامه رسمی برای موکل ضروریست لذا مستنداً به مواد 7 و 8 و9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 232 قانون امور حسبی صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره و پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده 519 قانون آ.د.م مورد استدعاست. نظر به اینکه خواندگان با وکالت آقای م.د. دادخواستی با موضوع اعلام فسخ و تخلیه مورد اجاره به جهت تخلف از مفاد قرارداد مبنی بر تعدی و تفریط و تغییرات تحت عنوان دعوی تقابل به‌طرفیت خواهان تقدیم نموده است .دادگاه با ملاحظه اظهارات و لوایح وکلای طرفین موضوع را به کارشناس ارجاع و نظریه کارشناسی به وکلای اصحاب دعوی ابلاغ که مورد اعتراض وکیل دعوی طاری قرار گرفته که کارشناس با بررسی نظریه اولیه خود را تأیید و اعتراض وکیل را بلا اساس دانسته لذا مستنداً به مواد 7 و8 و9 قانون روابط موجر مستأجر مصوب سال 56 و ماده 519 قانون آ.د.م خواندگان دعوی اصلی را به تنظیم سند اجاره نسبت به مغازه موضوع قرارداد اجاره مورخ سال01/04/56 و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان محکوم می‌نماید و در خصوص دادخواست خواندگان در دعوی تقابل با وکالت وکیل نامبرده مبنی بر اعلام فسخ و تخلیه به دلیل تعدی و تفریط و تغییرات اساسی با توجه به نظریه کارشناس منتخب نسبت به تعدی و تفریط و عدم احراز صحت ادعای وکیل خواهان‌های دعوی تقابل مستنداً به ماده 197 حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های تقابل را صادر و اعلام می‌نماید آرای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران – خدایاری

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها م.ح.، م.، م.ع.، ع.، م.، ع.، ن.، الف.، م.، الف.، ف.، ن.، م.، ط.، الف.، الف.، ز. همگی به شهرت ن. با وکالت آقای م.د.به‌طرفیت آقای م.د. با وکالت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره 930257 مورخ 18/3/93 صادره شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن تجدیدنظر خواهان‌ها به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 1375 فرعی از 4730 اصلی با پلاک آبی 55/13 و جبران خسارت دادرسی شده و دعوی آنان به خواسته اعلام فسخ و تخلیه مورد اجاره به مشخصات مذکور به جهت تخلف مفاد قرارداد مبنی بر تعدی و تفریط و تغییرات محکوم به بطلان اعلام‌شده به‌گونه‌ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد زیرا اولاً بنا به مندرجات قرارداد اجاره استنادی که با توجه به تاریخ شروع قرارداد اجاره بین طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 می‌باشد، تجدیدنظر خوانده به‌عنوان مستأجر حق هرگونه بنایی جرئی و کلی در مورد اجاره داشته‌اند و بر این اساس مورد اجاره را با مستأجر و شریک دیگر به دو قسمت تقسیم و هر یک حصه خود را متصرف شده‌اند و از طرفی اقدامات به‌عمل‌آمده مطابق نظر کارشناسی از مصادیق تعدی و تفریط نبوده است و اعتراض موجهی هم نسبت به نظر کارشناسی صورت نگرفته است فلذا مستنداً به ماده 358 از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ترابی ـ حاجی حسنی