07 دی 1398

مصادیق خدمت تمام وقت در شرکت های دولتی یا سازمان های وابسته به دولت

مصادیق خدمت تمام وقت در شرکت های دولتی یا سازمان های وابسته به دولت

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: خدمت تمام وقت در شرکت‎های دولتی یا سازمان‎های وابسته به دولت، به عنوان سابقه خدمت دولتی محسوب می‎گردد، بنابراین سابقه مأموریت کارمند شرکت خصوصی در یک سازمان دولتی را نمی توان به عنوان سابقه خدمت دولتی منظور نمود.

 

مستندات         ماده 151 قانون استخدام کشوری

تاریخ رای نهایی: 1393/07/26    شماره رای نهایی: 9309970905600918

خلاصه جریان پرونده

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست [مبنی بر الزام به درج چهار سال و پنج ماه سابقه خدمتی در حکم کارگزینی] و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین؛ نظر به اینکه مطابق مفاد ماده 151 از قانون استخدام کشوری، سنوات خدمتی کارکنانی که به صورت تمام وقت در شرکت‎های دولتی یا سازمان‎های وابسته به دولت مشغول به کار بوده‎اند، قابل محاسبه جهت اعمال سنوات خدمت دولتی منظور خواهد شد و با توجه به این مطلب که خود شاکی در دادخواست تقدیمی و همچنین طبق مفاد نامه شماره … مورخ 28/3/92 مدیر کل امور اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت محل خدمت خواهان در سال‎های 73 لغایت 77 جزو شرکت‎های غیر دولتی بوده؛ بنا به مراتب فوق، شکایت غیر وارد تشخیص و مستنداً ‌به مفهوم مخالف ماده 10 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر می‎گردد. رأی صادره وفق ماده 65 از قانون مذکور در فوق، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر‎خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‎باشد.

 

رئیس شعبه 27 دیوان عدالت اداری

آزادی

 

 

 

رای دیوان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. الف.ب. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره 1611-92/8/5 صادره از شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مستندی که زمینه نقض رأی یاد شده را فراهم نماید، ارائه نکرده است و رأی مذکور مطابق مقررات اصدار یافته است و با توجه به توضیحات شاکی در دادخواست اولیه در پرونده بدوی تصریح نموده است به اینکه از تاریخ 73/3/1 تا تاریخ 79/7/30 به ناچار با شرکت‎های تأمینی نیروی انسانی اداره کل مذکور، قرارداد منعقد نموده که از مدت مذکور جمعاً چهار سال و پنج ماه در حکم استخدامی درج نشده است و با عنایت به اینکه مأموریت از شرکت خصوصی به وزارت معادن و فلزات بوده است، لذا مستنداً به ماده 151 قانون استخدامی کشوری و ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی معترض‎عنه عیناً تأیید می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

فرجی ـ مولابیگی