09 آبان 1398

مصادیق پست سرپرستی

مصادیق پست سرپرستی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: منظور از پست سرپرستی صرفاً مشاغلی همانند ریاست ادارات، گروه‎ها و معاونت آن ها بوده و سایر پست‎های سازمانی تحت عنوان مسئول، تنها در صورتی که کارشناسانی را تحت سرپرستی خود داشته باشند در عداد مشاغل سرپرستی محسوب می‎گردند.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/30    شماره رای نهایی: 9309970905600950

رای بدوی

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست [مبنی بر تقاضای فوق‎العاده سرپرستی] و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان و با بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین؛ نظر به اینکه 20 درصد افزایش حقوق مورد مطالبه شاکی به موجب تبصره 2 ماده 15 آیین‎نامه اجرایی طرح طبقه‎بندی مشاغل سرپرستی تعلق می‎گیرد و مراد از مشاغل سرپرستی صرفاً مشاغلی همانند رئیس اداره، رئیس قسمت، رئیس گروه و معاونین آنها می‎باشد و سایر پست‎های سازمانی تحت عنوان مسئول، تنها در صورتی که کارشناسانی را تحت سرپرستی خود داشته باشند در عداد مشاغل سرپرستی محسوب می‎گردند و شاکی حائز این تعریف نبوده و دلیل و مدرکی که مبیّن تضییع حقی از شاکی باشد ارائه نگردیده. بنا به مراتب فوق، شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‎گردد. رأی صادره وفق ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‎باشد.

رئیس شعبه 27 دیوان عدالت اداری

آزادی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. نسبت به رأی شماره 1557-92/7/27 صادره از شعبه  بیست و هفتم بدوی دیوان عدالت اداری، با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست و ضمائم و رأی معترض‎عنه از شعبه بدوی و دادخواست تجدیدنظرخواهی و اقدامات به عمل آمده و با عنایت به تبصره 4 ماده 10 آیین‎نامه اجرایی طرح طبقه‎بندی مشاغل، تجدیدنظرخواه، شرایط بهره‎مندی از حق سرپرستی را ندارد؛ لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی معترض‎عنه را عیناً تأیید می‎نماید. رأی صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی ـ فرجی