14 آبان 1398

مصداق تشابه در علامت تجارتی

مصداق تشابه در علامت تجارتی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: افزودن یک واژه به علامت ثبت شده سابق، مانع از صدق عنوان علامت مشابه نیست و ملاک در این خصوص گمراه شدن مشتریان در برخورد با دو علامت است.

 

مستندات         بند الف ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

تاریخ رای نهایی: 1393/09/05    شماره رای نهایی: 9309970221201092

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ک به وکالت از خانم ف.م. و خانم س.الف که پس از استعفای وکیل نامبرده، آقای ف.ن. وکالت خواهان‌ها را به عهده گرفته است به طرفیت خانم ژ.الف. و اداره کل مالکیت صنعتی – علائم تجارتی، مبنی بر ابطال علامت تجارتی … و منع استفاده از علامت … به دلیل سبق استفاده مقدم و مستمر خواهان‌ها و آراء قطعیت یافته با احتساب کلیه خسارات دادرسی؛ به این خلاصه که خواهان‌ها با استناد به رأی صادره از این شعبه که قطعیت یافته و متضمن ابطال علامت … به دلیل سبق استفاده مقدم و مستمر خواهان‌هاست، ابطال علامت … که پس از ابطال علامت سابق، ثبت شده را نموده‌اند. خوانده اول به شرح لایحه‌ی پیوست اجمالاً با این استدلال که مجموع اجزاء کلمات اساس و پایه علامت را تشکیل می دهد و اداره ثبت علائم تجاری با تشخیص عدم مشابهت علامت اخیرالثبت، با تقاضای ثبت کلمات … موافقت و آن‌را ثبت کرده و از طرفی با الحاق کلمه … به … اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان برطرف می‌شود، درخواست رد دعوی را نموده است. علیهذا دادگاه با توجه به اینکه خوانده متعاقب ابطال کلمات … مبادرت به ثبت کلمات … نموده و اینکه مجموع اجزاء علامت، اساس و پایه علامت تجارتی را تشکیل می‌دهد و ملاک قانونگذار برای ابطال علامت، در واقع وقوع اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان کالا و خدمات است و در اینگونه خدمات اساساً کیفیت کار برای مصرف‌کننده مهم است و با یک بار مراجعه به هریک از اصحاب دعوی به منظور استفاده از خدمات، متوجه کیفیت کار و خدمات خواهد شد که با این وصف ملاک و معیار مصرف‌کنندگان کیفیت کار و خدمات می‌باشد و تنها عنوان علامت، معیار تشخیص و تمیز خدمات نخواهد بود و از طرفی الحاق کلمه … به کلمات … مانع وقوع اشتباه و گمراهی مشتریان بوده و وجود این پسوند و تفاوت محل استقرار فعالیت، باعث تشخیص و تمیز خدمات هر یک از اصحاب دعوی خواهد شد؛ بنابراین تضییع حقوق مقدم خواهان ناشی از سابقه‌ی استفاده‌ی مستمر منتفی و در نتیجه دعوی مطروحه غیرمنطبق با ماده 32 قانون ثبت اختراعت طرحهای صنعتی و علائم تجاری تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده 1- خانم ف.م. 2- خانم س.الف با وکالت آقای ف.ن. به طرفیت 1- خانم ژ.الف. 2- اداره ثبت علائم تجاری نسبت به دادنامه شماره 0171 مورخ 31/2/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدید‌نظر‌خواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته ابطال علامت تجاری … به شماره ثبت … مورخ 17/11/90 وضع استفاده از علامت … به دلیل سبق استفاده مقدم و مستمر آنان و آراء قطعیت یافته، اجمالاً با این استدلال که الحاق کلمه … به … مانع وقوع اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان می‌باشد و محل استقرار فعالیت(آرایشگاه) طرفین متفاوت است، غیر ثابت تشخیص گردیده، حکم به رد دعوی (حکم به بطلان دعوی صحیح است) صادر شده است؛ در مرحله تجدیدنظر، با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه علامت … و تجدیدنظرخوانده به تاریخ مؤخر علامت … را به ثبت رسانده و هر علامت برای خدمات آرایشگاه زنانه و فعالیت طرفین در همان زمینه می‌باشد و از آنجا که ملاک اصلی در تشابه دو علامت، اشتباه مشتریان طرفین می‌باشد؛ دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع داده تا کارشناس منتخب با انجام تحقیقات میدانی از مشتریان دو آرایشگاه در این خصوص که اقدام تجدیدنظرخوانده در ثبت و استفاده از علامت … باعث اشتباه و گمراهی مشتریان می‌گردد یا خیر؟ اعلام نظر نماید. که مطابق نظریه کارشناس اولیه و نیز هیأت سه نفره کارشناسان که مخالفت نظریه آنان با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نگردیده و اعتراض مؤثری از سوی تجدیدنظرخوانده به عمل نیامده، شباهت دو علامت که جهت معرفی و عرضه خدمات یکسان می‌باشد در حدی است که می‌تواند موجبات اشتباه مشتریان خدمات مذکور که عامه بانوان هستند، حداقل در اولین مراجعه و قبل از کسب تجربه نسبت به کمیت یا کیفیت خدمات ارائه شده فراهم آورد. اینک با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری، به عقیده این دادگاه دادنامه معترضٌ‌عنه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی‌باشد. زیرا با توجه به صدور حکم قطعی به ابطال … و محکومیت تجدید‌نظر‌خوانده به منع استفاده از علامت …، ثبت مؤخر علامت … در جریان رسیدگی به دعوی سابق به لحاظ تشابه دو علامت و مشترک بودن فعالیت طرفین و گمراهی مشتریان آنان، با حق مکتسب تجدیدنظرخواهان‌ها مغایر بوده و قابل حمایت نمی‌باشد. فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده نقض می‌گردد. آنگاه با توجه به استدلال مذکور، ادعای خواهان‌ها را وارد دانسته به استناد بند الف ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، حکم به ابطال علامت تجاری … و الزام خوانده به منع استفاده از علامت مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

دوبحری – قیصری