26 مهر 1398

مصداق معاونت در جرم

مصداق معاونت در جرم

کلمات کلیدی:   معاونت در جرم

مرجع صدور:     شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: صرف بیان جمله‌ای مبنی بر این‌که” برو سرقت کن” معاونت در سرقت محسوب نمی‌شود.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/24    شماره رای نهایی: 9309970222301176

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران، دارای سوابق کیفری متعدد، دایر بر سرقت‌های متعدد خودرو، موضوع شکایت آقایان 1- س. 2- الف. 3- ع. 4- ص.؛ با عنایت به شکایت شاکیان و گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح و مقرون به‌واقع متهم و تحویل اتومبیل به شاکیان پرونده غیر از شاکی ردیف سوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است، علی‌هذا مستنداً به مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی متهم مذکور را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل پنجاه ضربه شلاق و استرداد مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان به شاکی ردیف سوم بابت قیمت اتومبیل مسروقه، محکوم می‌نماید. رأی صادره به‌صورت حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. در خصوص اتهام آقایان 1- و. 2- ع. 3- م.ر.، دایر بر مشارکت و معاونت در سرقت اتومبیل، با عنایت به انکار شدید متهمین در تمام مراحل تحقیق و اظهارات متهم اصلی پرونده م. مبنی بر این‌که نامبردگان هیچ نقشی در سرقت‌های انجام شده نداشته‌اند و فقط متهم ردیف دوم به من گفت برو سرقت کن و نظر به این‌که صرف گفتن جمله‌ای برفرض صحت معاونت تلقی نمی‌گردد و لذا اتهامات انتسابی به متهمین محرز نمی‌باشد، علی‌هذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهمین مذکور صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به‌صورت حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .

دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش آفتاب ـ هاشمی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 2013-92 مورخ 30/10/92 در پرونده کلاسه 601484-92 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش آفتاب که به‌موجب آن آقای م. به اتهام ارتکاب سرقت‌های متعدد خودروهای آقایان: 1- س. 2- الف. 3- ص. 4- ع.  و با احراز بزهکاری و به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس و 50 ضربه شلاق و رد مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان در حق آقای ع. محکوم شده است و رد مال نسبت به بقیه خودروها به لحاظ تحویل آن‌ها منتفی شده است و در این مرحله تجدیدنظرخواه به لحاظ سوابق متعدد کیفری درخواست تشدید مجازات و اصلاح رد مال شده است؛  نظر به این‌که اولاً: عمل ارتکابی آقای م. از مصادیق ماده 656 قانون مجازات اسلامی است. ثانیاً: مشارالیه جرائم ارتکابی را در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی 1392 انجام داده است و توجهاً به این‌که مشارالیه دارای سوابق کیفری متعدد (سرقت خودرو و غیره) بوده است و در این پرونده نیز مرتکب چهار فقره سرقت شده و حسب ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات وی به ازای هر سرقت می‌بایستی بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی است، لهذا مجازات حبس وی به چهار فقره چهار سال و شش ماه حبس و مجازات شلاق وی به چهار فقره 101 ضربه شلاق و رد قیمت مندرج در دادنامه به رد عین مال و در صورت فقدان عین به رد مثل و یا قیمت روز آن اصلاح می‌گردد. و درنهایت به استناد تبصره 3 و 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح موصوف تشدید و اصلاح می‌گردد. ضمناً مجازات اشد قابل اجراء است. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

منصوری ـ جعفری‌شهنی