19 اسفند 1398

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران باموضوع بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص طرح جامع شهر ساری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران باموضوع بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص طرح جامع شهر ساری

شماره۶۹۵۴۱/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۳/۱۲/۲۶

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع بررسی

و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص طرح جامع شهر ساری

استاندار محترم مازندران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ پیرو مباحث جلسه پیش و در ادامه بررسی طرح جامع ساری مقرر نمود؛ نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی، نیرو و سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در فروردین ماه ۱۳۹۴ از شهر ساری بازدید به عمل آورده و پس از ارائه گزارشی در شورای‌عالی نسبت به طرح جامع شهر ساری تصمیم‌گیری نهایی به عمل آید.

مراتب جهت استحضار اعلام می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران باموضوع بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص طرح جامع شهر ساری
شماره ۲۰۴۲۰
شماره ویژه نامه: ۷۶۸
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۴