12 تیر 1399

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین چارچوب تدوین و بررسی ضوابط بلند مرتبه‌سازی شهر تهران

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین چارچوب تدوین و بررسی ضوابط بلند مرتبه‌سازی شهر تهران

شماره۶۹۵۴۴/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۳/۱۲/۲۶

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین چارچوب تدوین و بررسی ضوابط بلند مرتبه‌سازی شهر تهران

استاندار محترم تهران ـ شهردار محترم تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ پس از استماع گزارش اولیه از ضوابط بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران، موارد زیر را به عنوان چارچوب تدوین ضوابط و بررسی تفصیلی آن در کمیته فنی تعیین و تصویب نمود:

۱ـ مطالعات دقیق درباره اثرات بلند‌مرتبه‌سازی درباره موضوع افزایش جمعیت و جمعیت‌پذیری شهر تهران بطور کلی و جمعیت روز و شب در پهنه‌های مجاز.

۲ـ بررسی دقیق ساختار اجتماعی ـ اقتصادی و نیز امکان‌سنجی موضوعات ایمنی در مناطق تعیین شده به ویژه در برابر زلزله و آتش و موضوع تأمین خدمات ناشی از بارگذاری بلند‌مرتبه‌سازی.

۳ـ تعیین جریان باد و کریدورهای هوایی شهر تهران و ارائه گزارش علمی و تخصصی شبیه‌سازی در تونل باد با مدل سازی جریان باد تهران و با فرض توده‌گذاری مطابق طرح درباره اثرات بلند‌مرتبه‌سازی در مناطق پیشنهادی.

۴ـ بررسی دقیق و اعلام نتایج نحوه تأمین منابع آب و خدمات زیربنایی و روبنایی در ساختمانهای مرتفع.

۵ ـ بررسی و اظهارنظر کمیته تخصصی معماری و طراحی شهری درباره تأثیرات بلندمرتبه‌سازی در هویت شهری با انگاره ایرانی ـ اسلامی.

۶ ـ بلندمرتبـه‌سازی به طور عمومی در شـهر تهران مـحدود است مگر موارد و محدوده‌های مشخص که معیارهای تعیین و انتخاب این محدوده‌ها همراه با ضوابط می‌بایست ارائه گردد.

۷ـ گزارشی از آخرین وضعیت صدور پروانه و وضعیت بلندمرتبه‌سازی شهر تهران حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط شهرداری تهران به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه شود.

مراتب جهت استحضار، صدور دستور انکعاس و اقدامات لازم اعلام می‌شود. صدور دستور تسریع موجب امتنان است.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین چارچوب تدوین و بررسی ضوابط بلند مرتبه‌سازی شهر تهران
شماره ۲۰۴۲۰
شماره ویژه نامه: ۷۶۸
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۴