02 مرداد 1399

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و رفع ایرادات طرح جامع شهر محمدان

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و رفع ایرادات طرح جامع شهر محمدان

شماره۶۸۹۶۶/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۳/۱۲/۲۵

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

در خصوص بررسی و رفع ایرادات طرح جامع شهر محمدان

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای‌عالی، طرح جامع شهر محمدان را در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ خود مورد بررسی قرارداد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

با توجه به تداخل حریم و محدوده پیشنهادی طرح جامع شهر محمدان با تقسیمات سیاسی و مغایرت این امر با قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها»، همچنین نظر به تداخل حریم شهر نامبرده با شهر ایرانشهر، طرح فوق به استان عودت داده می‌شود تا حداکثر پس از سه ماه، ایرادات مذکور بر طرف شده و طرح مجدداً جهت بررسی به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و رفع ایرادات طرح جامع شهر محمدان
شماره ۲۰۴۲۰
شماره ویژه نامه: ۷۶۸
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۴