23 مهر 1398

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی بافت فرهنگی ـ تاریخی شیراز

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی بافت فرهنگی ـ تاریخی شیراز

شماره۱۳۴۵۳/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۴/۳/۲۰

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

درخصوص طرح تفصیلی بافت فرهنگی ـ تاریخی شیراز

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱، پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۱ و مباحث جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۸، ضمن بررسی طرح تفصیلی بافت فرهنگی ـ تاریخی شهر شیراز، مقرر نمود:

دبیرخانه شورای‌عالی نسبت به تشکیل کمیته‌ای با عضویت شهرداری شیراز، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و شرکت عمران و بهسازی شهری اقدام و طرح تفصیلی بافت تاریخی شهر شیراز را ضمن تأکید بر لزوم صیانت از اصالت و یکپارچگی بافت و احیای ارزشهای فرهنگی، تاریخی و مذهبی با رویکرد بازآفرینی شهری و توجه به موارد زیر مورد بررسی و نتیجه حداکثر ظرف مدت ۶ هفته به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد.

۱ـ چشم‌انداز بافت تاریخی در شهر شیراز و جایگاه آن در منطقه و کشور

۲ـ تدوین راهبردهای اصلی بازآفرینی بافت تاریخی

۳ـ ارائه نوع فعالیت، کارکرد و ضوابط محقق‌کننده بازآفرینی در بافت

۴‌ـ ارائه الزامات نهادی و سازمانی اجرایی تحقق رویکرد بازآفرینی

مراتب جهت استحضار اعلام می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی بافت فرهنگی ـ تاریخی شیراز
شماره ۲۰۴۸۱
شماره ویژه نامه: ۷۸۷
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۹ تیر ۱۳۹۴