08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تعیین اعضای کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فنی ۳)

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تعیین اعضای کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فنی ۳)

شماره۵۸۵۴۵/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۳/۱۱/۷

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تعیین اعضای کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فنی ۳)

اعضای محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

پیرو نامه شماره ۱۷۱۰۲/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۸ موضوع اعلام مصوبه شورای عالی در مورد اعضای کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فنی ۳) به استحضار می‌رساند:

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲، پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۲/۸ در خصوص معرفی اعضاء کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش، آقای دکتر مهدی حجت، آقای دکتر محسن حبیبی و آقای مهندس امیر فرجامی را به عنوان اعضاء جدید علاوه بر اعضای قبلی به عضویت کمیته تخصصی منصوب نمود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تعیین اعضای کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فنی ۳)
شماره ۲۰۳۶۹
شماره ویژه نامه: ۷۵۱
سال هفتاد
تاریخ: شنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۳