08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه توسعه و عمران مکران

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه توسعه و عمران مکران

شماره۵۹۵۷۰/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۳/۱۱/۱۳

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه

توسعه و عمران مکران

مدیرکل محترم دفتر طرح‌های کالبدی

نظر به این که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۲/۸، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۸ خود شرح خدمات طرح ویژه توسعه و عمران مـکران (که طی شش جلـسه در کمیته فنی مورد بررسـی و تأییـد قرار گرفته است) را به شرح پیوست مورد تصویب قرار داد، مقتضی است در اسرع وقت قرارداد تهیه‌ی طرح ویژه‌ی یادشده براساس این شرح خدمات منعقد شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه توسعه و عمران مکران
شماره ۲۰۳۷۳
شماره ویژه نامه: ۷۵۳
سال هفتاد
تاریخ: پنج‌شنبه،۲۳ بهمن ۱۳۹۳