11 مهر 1398

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فسا

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فسا

شماره۵۸۵۴۳/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۳/۱۱/۷

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فسا

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ طرح جامع شهر فسا را پیرو مباحث جلسه و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۷ کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم‌گیری نمود:

۱ـ در نظر گرفتن نرخ رشد ۱/۴ درصد برمبنای سرشماری ۱۳۹۰ برای افق ۱۴۰۵ و کاهش کلیه سرانه‌های مازاد بر سرانه‌های شورای عالی به نفع سرانه کاربری‌های خدمات عمومی (به ویژه سرانه‌های کمتر از سرانه مصوب) و قید شدن تأمین سرانه‌های عمومی غیرمسکونی در کلیه توسعه‌های جدید شهری به عنوان شرط در ضوابط و مقررات.

۲ـ الحاق دانشگاه آزاد اسلامی ـ واقع در شمال شهر و ورودی از شیراز ـ به حریم

۳ـ الحاق اراضی واقع در شمال غربی شهر (مغایرت طرح جامع مصوب قبلی با طرح تفصیلی) ـ صرفاً در حد مصوبات شورای عالی ـ به محدوده شهر مشروط به پرداخت کلیه حقوق دولتی و عوارض قانونی.

۴ـ ارائه کلیه کاربری‌های عمومی براساس تقسیمات طرح جامع و ارائه آن در زمان بررسی جهت اعلام مصوبه طرح.

۵ ـ جانمایی نقشه مربوط به منابع آب سطحی و زیرزمینی برای نقشه طرح.

۶ ـ ارائه باغات و اراضی کشاورزی داخل محدوده شهر در جداول و نیز خروج اراضی موجود در لبه محدوده پیشنهادی از محدوده شهر.

۷ـ جانمایی تمامی آثار تاریخی با ارزش اعم از ثبتی و غیرثبتی، محدوده بافت تاریخی مصوب شهر فسا و منطقه گردشگری تپه «کدیوری» روی نقشه طرح جامع با استعلام از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نیز لحاظ کردن ضوابط میراث فرهنگی برای کلیه آثار فوق. ضمناً ضوابط ساخت و ساز و تراکم در محدوده بافت تاریخی باید مطابق ضوابط میراث باشد.

۸ ـ هرگونه پیش‌بینی به منظور استقرار صنعت صرفاً می‌تواند از صنایع با میزان حداقل مصـرف آب باشد و این موضوع در مجموعه ضوابط و مقررات توسط مشاور طرح به تفصیل ذکر گردد.

۹ـ مجلد ضوابط و مقررات طرح باید به صورت مجزا ارائه شود.

۱۰ـ موضوع پادگان واقع در شمال شهر و خروج یا باقی‌ماندن آن در محدوده شهر مجدداً توسط کمیته فنی شورای عالی بررسی و اعلام نظر جهت اعمال در طرح گردد.

۱۱ـ دبیرخانه شورای عالی موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه کلیه اصلاحات مشاور را مطابق مذاکرات جلسه شورا بررسی و پس از تأیید نسبت به ابلاغ طرح اقدام نماید.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فسا
شماره ۲۰۳۷۳
شماره ویژه نامه: ۷۵۳
سال هفتاد
تاریخ: پنج‌شنبه،۲۳ بهمن ۱۳۹۳