19 مهر 1398

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح ویژه روستاهای ابیانه، کندوان، اورامانات، میمند کرمان، سیراف

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح ویژه روستاهای ابیانه، کندوان، اورامانات، میمند کرمان، سیراف

شماره۶۱۱۳۷/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح ویژه روستاهای ابیانه، کندوان، اورامانات، میمند کرمان، سیراف

مدیرکل محترم دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و به دنبال ارائه گزارش توسط دبیر شورا مقرر نمود:

۱ـ نظر به اهمیت ویژه روستاهای ابیانه، کندوان، اورامانات، میمند کرمان، سیراف و ویژگی‌های منحصر به فرد آنها، تهیه طرح ویژه برای این روستاها در اسرع وقت در دستور کار دبیرخانه شورای عالی قرار گیرد.

۲ـ شرح خدمات طرح‌های مذکور باید به تصویب کمیته تخصصی شورای عالی برسد.

لذا مقتضی است مراتب در دستور کار قرار گرفته و در اسرع وقت جهت انتخاب مشاور و تهیه، بررسی و تصویب شرح خدمات ویژه اقدام شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح ویژه روستاهای ابیانه، کندوان، اورامانات، میمند کرمان، سیراف
شماره ۲۰۳۸۸
شماره ویژه نامه: ۷۵۸
سال هفتاد
تاریخ: دوشنبه،۱۱ اسفند ۱۳۹۳