24 تیر 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جیرفت

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جیرفت

شماره۶۲۶۱۰/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع

شهر جیرفت

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ پیرو صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۸/۳ کمیته فنی، ضمن تصویب طرح جامع شهر جیرفت مقرر نمود:

ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به انجام مطالعه با موضوع سلسله مراتب سکونتگاهی در منطقه جیرفت و کاهش نرخ رشد جمعیت ساکن در شهر جیرفت به منظور کنترل توسعه شهر در سریعترین زمان اقدام و نتایج را اعلام نماید. در همین راستا افق طرح مطابق پیشنهاد کمیته فنی مورد تصویب قرار می‌گیرد.

ـ با الحاق دو ناحیه روستایی جنوب شهر موافقت شده و مقرر می‌شود در طرح تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه با هدف حفظ باغات و جلوگیری از توسعه ساخت و ساز در محدوده باغات و اراضی کشاورزی تهیه و اعمال شود.

ـ با توجه به اقلیم جیرفت و نظر به استفاده بهینه از انرژی، سقف ارتفاع در ساخت و ساز در شهر جیرفت به سه طبقه محدود می‌شود.

ـ با توجه به نقش جیرفت و منطقه اطراف در تولید محصولات کشاورزی و باغی، پایانه کالاهای کشاورزی شامل انبارها ـ سردخانه‌ها و … در محدوده و یا حریم جیرفت مکان‌یابی گردد. اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است همکاری‌های لازم را در تملک، طراحی و اجرای آن بعمل آورد.

ـ تهیه طرح موضعی درباره ایجاد بنداب‌های لازم به منظور باز زنده‌سازی جریان آب و بازچرخانی آب در رودخانه هلیل رود در شهر مورد تصویب قرار گرفت. مشاور پروژه، نیاز آبی طرح را اعلام و وزارت نیرو آب مورد نیاز این پروژه را از محل کاهش سایر مصارف آب سد جیرفت بررسی و در چهارچوب مقررات تأمین خواهد نمود.

ـ با اصلاح حریم، محل دفن زباله می‌بایست در حریم شهر قرار گیرد.

ـ موضع کمیته فنی درباره شهرک صنعتی و سایر بندها مورد تصویب قرار گرفت.

ـ مجلد ضوابط و مقررات با توجه به محتوای سایر بخش‌های طرح جامع، بازبینی و تدقیق شده و در مرحله اصلاح طرح، پس از تأیید کمیته فنی ابلاغ گردد. بطور خاص بخش ضوابط و مقررات مربوط به بخش مسکن و تأمین پارکینگ مورد توجه قرار گیرد و قوانین و ضوابط فرادست در این باره لحاظ گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جیرفت
شماره ۲۰۳۸۸
شماره ویژه نامه: ۷۵۸
سال هفتاد
تاریخ: دوشنبه،۱۱ اسفند ۱۳۹۳