25 تیر 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر طالقان

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر طالقان

شماره۶۶۱۶۸/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۳/۱۲/۱۳

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر طالقان

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

به استحضار می‌رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ ضمن تصویب طرح جامع شهر طالقان مقرر نمود:

ـ شهرداری طالقان موظف است با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و اداره کل میراث فرهنگی، اداره کل محیط زیست و اداره کل جهاد کشاورزی استان البرز طرح ویژه تفصیلی با رویکرد میراث فرهنگی، طبیعی، گردشگری و زیست محیطی و با لحاظ کلیات، راهبردها، راهکارها و ضوابط طرح جامع مصوب را تهیه و اجراء نماید. به همین منظور و در گام نخست شهرداری با همکاری ادارات فوق موظفند شرح خدمات این طرح را حداکثر ظرف مدت یک ماه تهیه و پس از بررسی و تأیید کمیته تخصصی معماری و طراحی شهری شورای عالی در دستور کار قرار دهند.

ـ کمیته فنی با لحاظ موضوعات و مباحث ارائه شده در جلسه شورای عالی خصوصاً اعمال مدیریت یکپارچه در محدوده و حریم شهر طالقان با تأکید بر روستاهای واقع در این منطقه مجدداً مسأله را بررسی و تصمیم‌گیری نماید.

ـ سایر بندهای صورتجلسه کمیته فنی مورد تصویب قرار گرفت.

ـ مجلد ضوابط و مقررات طرح جامع طالقان به صورت ویژه در مرحله اصلاح توسط کمیته فنی بررسی و پس از تأیید ابلاغ گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام عاجل اعلام می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر طالقان
شماره ۲۰۴۰۳
شماره ویژه نامه: ۷۶۴
سال هفتاد و یک
تاریخ: پنج‌شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۳