02 آذر 1398

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیشابور

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیشابور

شماره۲۱۳۸/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۴/۱/۲۵

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

در خصوص طرح جامع شهر نیشابور

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح جامع شهر نیشابور که به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی رسیده بود در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و ضمن تصویب طرح، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

کلیات و جمعیت

۱ـ پیشنهادات مشاور در خصوص جمعیت پیشنهادی در افق طرح مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان معادل ۳۱۵ هزار نفر در افق ۱۴۰۵ مورد تأیید است.

سند کاربری اراضی

۲ـ با توجه به اینکه در طرح‌های بالادست، شهر نیشابور بعنوان قطب کشاورزی اعلام شده است و در طرح قبلی نیز اراضی زراعی همچنان حفظ شده است، لذا اراضی زراعتی در حاشیه و جنوب شهر با عملکرد زراعی از محدوده شهر خارج و در حریم شهر بعنوان زراعی و باغ حفظ شود و محدوده شهر به لبه ساخت و سازها و کاربریهای پیشنهادی محدود گردد. اراضی که لازم است از محدوده خارج شوند (مطابق نقشه پیوست به مساحت تقریبی ۲۰۰ هکتار) عبارتند از:

۳ـ کمبود احتمالی سرانه فضای سبز شهری ناشی از اجرای بند ۲ از طریق اراضی باغی و زراعی داخل بافت شهر، که امکان خروج از محدوده شهر را ندارند، تأمین گردد. مابقی اراضی زراعی و باغی داخل بافت با همان کاربری تثبیت و به عنوان اساس طرح جامع لحاظ شود.

۴ـ اراضی با کاربری خدمات شهری به کاربری‌های مشخص هماهنگ با مصوبه شورای عالی در مقیاس شهری تا حد سرانه مصوب تخصیص یابد.

۵ ـ نظر به تأمین آب موردنیاز شهر از اراضی شمالی شهر، توسعه شهر به طرف اراضی شمالی محدود شده و این اراضی به عنوان پهنه حفاظتی لحاظ می‌شود. استقرار فعالیت‌های آلاینده در این پهنه ممنوع است.

۶ ـ کلیه آثار ثبتی شهر (علاوه بر آثار شادیاخ) در قالب کاربری میراث تاریخی در سند کاربری اراضی پیشنهادی ارائه گردد.

۷ـ محدوده بافت با ارزش و حدود مداخلات در آن در مقیاس طرح جامع با نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در طرح لحاظ و به تبع آن تراکم ویژه ساختمانی برای محدوده موردنظر پیشنهاد گردد. بعلاوه تراکم ساختمانی بافت پیرامونی متناسب با ارزش‌های تاریخی شهر و در هماهنگی با ضوابط بافت تاریخی بازنگری شود.

پهنه‌بندی حریم

۸ ـ پهنه‌بندی حریم براساس پهنه‌های غالب اصلاح شود. با عنایت به وجود اراضی کشاورزی گسترده در اطراف شهر پهنه‌های عملکردی پیشنهادی مشاور در حریم مورد تأیید نبوده و لازم است سند منطقه‌بندی حریم در قالب پهنه‌های زراعی و باغی، مراتع و عرصه‌های حفاظتی ارائه و فعالیت‌های مدنظر طرح در قالب ضوابط مجاز ـ مشروط ـ ممنوع استقرار ارائه گردد.

۹ ـ پیشنهاد کاربری در حریم صرفاً در حد ۱۱ کاربری مجاز طبق مصوبه شورای عالی مورد تأیید است.

۱۰ـ با عنایت به ضوابط زیست محیطی، پیشنهاد مشاور مبنی بر افزایش حریم در شمال غربی جهت استقرار صنایع فولاد در حریم شهر مورد تأیید نبوده و لازم است حریم در آن قسمت مطابق حریم مصوب قبلی اصلاح گردد.

شبکه معابر

۱۱ ـ تدابیر لازم جهت حفظ عملکرد محور تهران ـ مشهد بعنوان معبر شریانی درجه یک اتخاذ شود.

ضوابط و مقررات

۱۲ـ به جهت جلوگیری از گسترش شهر و تهدید محیط طبیعی ارزشمند اطراف آن لازم است مشاور طرح در مکان مناسب با رعایت کلیه ملاحظات شهرسازی و با تکیه بر ویژگی‌های شهر نیشابور، در صورت نیاز پهنه مشخصی جهت امکان استقرار بناهای بلندمرتبه براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری معرفی و ارائه نماید.

۱۳ـ تعاریف مرتبط و اساس طرح جامع و آستانه مغایرت‌های اساسی ارائه شود.

۱۴ـ ضوابط و مقررات طرح در مقیاس طرح جامع برای هر یک از کاربری‌ها بصورت مشخص در بخش‌های ضوابط ساختمانی، ضوابط تفکیک و تجمیع، فعالیت‌های مجاز و مشروط و ممنوع استقرار در هر کاربری بازنگری و ارائه شود. از پرداختن به ضوابط در حد طرح تفضیلی پرهیز گردد.

۱۵ـ ضوابط و مقررات کاربری باغات و زراعی داخل محدوده منطبق با قوانین مرتبط اصلاح گردد.

۱۶ـ اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی مسوول نظارت بر انجام کلیه بندهای این مصوبه می‌باشد.

۱۷ـ با توجه به نقش وجایگاه شهر نیشابور موضوع گردشگری به عنوان طرح موضوعی ـ موضعی در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی و شهرداری نیشابور قرار گرفته و پس از تهیه، در مراجع ذیربط تصویب گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیشابور
شماره ۲۰۴۳۱
شماره ویژه نامه: ۷۷۲
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۴