19 مهر 1398

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میاندوآب

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میاندوآب

شماره۲۵۶۳/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۴/۱/۲۶

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

در خصوص طرح جامع شهر میاندوآب

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی

با توجه به موقـعیت مهم و راهبـردی شهر میاندوآب در کریدور توسـعه شمال به جنوب کشور و نیز محور شرق به غرب و قرارگیری در مسیر توسعه به سمت بازار خارجی و نیز سابقه تاریخی و امکانات کم نظیر طبیعی و زیست محیطی این شهر، نقش شهر میاندوآب به عنوان نقش خدماتی و مرکز گردشگری و تجاری ملی و منطقه‌ای تعیین می‌شود و تأکید بر خدمات توریسم شامل اکوتوریسم، توریسم تاریخی و توریسم تجاری و حمل و نقل و خدمات وابسته شامل مبادلات مربوط به کالاهای کشاورزی و باغی و صنعتی در غرب کشور مورد نظر است. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با لحاظ سیاست فوق‌الذکر، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۷، پیرو بازدید و بررسی طرح جامع شهر میاندوآب و براساس صورتجلسة مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ کمیتة فنی، ضمن تصویب این طرح مقرر نمود:

۱ـ افق طرح با تأیید جمعیت پیشنهادی مصوب استان (۱۵۴۰۴۲ نفر)، تا سال ۱۴۰۸ افزایش یابد.

در نقشه کاربری اراضی، عنوان کاربری‌ها و رنگ مربوطه مطابق مصوبات شورای عالی اصلاح شود.

۲ـ پهنه‌بندی و ضوابط حریم مجدداً بازنگری و ظرف مدت دو ماه جهت بررسی به دبیرخانة شورای عالی ارائه گردد.

۳ـ به دلیل مغایرت با موازین فنی و قانونی و جلوگیری از توسعة افقی شهر برابر مصوبة ۱۳۷۹/۶/۱۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کلیة کاربری‌های باغ و زراعی در محدودة شهر (وفق طرح جامع و تفصیلی مصوب قبلی) که در آنها ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته، (به جز ساخت و سازهای دارای حقوق مکتسبه طبق استفساریة شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، در این طرح مجدداً با کاربری باغ و زراعی ابقا و تثبیت گردد.

۴ـ باغات موجود در محدوده پیشنهادی طرح جامع (در مجموع به مساحت ۴۲ هکتار) از محدودة طرح جامع خارج گردد و چنانچه امکان خروج یکپارچه از محدوده ـ با ذکر ادلّة مقبول دبیرخانه شورای عالی ـ وجود نداشته باشند، به عنوان اساس طرح جامع لحاظ گردند.

۵ ـ اصلاح ضوابط  ومقررات طرح به شرح ذیل، ضروری است:

۵ ـ۱ـ لحاظ معیار حداقل عرض قطعات در اراضی تفکیکی جدید به اندازة ۸ متر.

۵ ـ ۲ـ در پهنة مرکزی شهر به ویژه بافت پیرامونی خیابان امام خمینی و پهنه مسکونی ویژه (R۲) ، ضوابط بافت فرسوده حاکم شود و به منظور حفظ بافت، در هر صورت، تراکم و حداکثر ارتفاع از ارتفاع غالب موجود (دو طبقه) تجاوز نکرده و طبقات و تراکم مطابق طرح‌های طراحی شهری آتی تدقیق گردند.

۵ ـ ۳ـ حذف بند آستانة تغییرات جمعیتی از مغایرت‌های اساسی طرح.

۵ ـ ۴ـ لحاظ کلیة عناصر و آثار با ارزش (تک بنا، مجموعه و بافت با ارزش فرهنگی ـ تاریخی) جزء اساس طرح و مشروط نمودن هرگونه اقدام در عرصه و حریم این آثار به کسب مجوز از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی.

۶ ـ با توجه به نقش میاندوآب و منطقة پیرامونی آن در تولید محصولات کشاورزی و باغی، پایانه کالاهای کشاورزی و تجاری شامل نمایشگاهها، انبارها، سردخانه‌ها و… در حریم شهر مکانیابی گردد و اداره کل راه و شهرسازی استان موظف به همکاری‌های لازم در تملک، طراحی و اجرای آن است.

۷ـ ضرورت مکان‌یابی ایستگاه راه‌آهن در مرکز شهر و انتقال مسیر راه‌آهن به داخل شهر.

۸ ـ نظر به وجود انبارهای ذخیرة سوخت در محدودة شهر و در جوار رودخانة زرینه‌رود و به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی و آلودگی‌های زیست محیطی:

۸ ـ۱ـ جابه‌جایی این انبارها به خارج از محدودة شهر در دستور کار قرار گیرد.

۸ ـ۲ـ در فاصلة زمانی موجود تا جابه‌جایی کامل، حریم این انبارها توسط وزارت نفت و سازمان پدافند غیرعامل تعیین و در این حرائم هرگونه ساخت و ساز ممنوع و صرفاً به کاربری فضای سبز اختصاص یابد.

مسئولیت پیگیری این بند به عهدة ادارة کل راه و شهرسازی استان با همکاری شهرداری میاندوآب است.

۹ـ کلیة اراضی الحاقی به محدودة مصوب طرح جامع قبلی شهر، به جز موارد ذیل حذف می‌گردد:

۹ـ۱ـ اراضی مسکن مهر مصوب مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به میزان ۲۲/۲ هکتار (مطابق نقشة پیوست).

۹ـ۲ـ کلیة مناطق پیرامون شهر که دارای طرح توانمندسازی مصوب تهیه شده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان هستند، (لازم به ذکر است این مناطق باید توسط ادارة کل راه و شهرسازی استان همراه با اسناد مربوطه حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از صدور مصوبه به دبیرخانه شورای عالی اعلام گشته و در اسناد طرح لحاظ گردد).

۹ـ۳ـ الحاق مجموعه درمانی (زایشگاه) واقع در بخش جنوب شرقی شهر به علت ساخته شدن در وضع موجود (مطابق نقشة پیوست).

۹ـ۴ـ الحاق اراضی فضای سبز ۱۳/۶ هکتاری روبروی زایشگاه فوق‌الذکر به علت احداث کامل و طراحی مناسب.

۹ـ ۵ ـ به منظور حفاظت حریم زرینه‌رود و ایجاد کیفیت محیطی مناسب و در اجرای سیاست شهر قابل زندگی:

الف ـ فضای سبز پارک ساحلی جنوب شرقی شهر از کوی امام علی تا ابتدای محلة تقی‌آباد ادامه یابد.

ب ـ اراضی پارک ساحلی تملک و اراضی بافت خودروی کوی امام علی واقع در حریم رودخانة زرینه‌رود و حریم شهرآزاد گردد.

ج ـ اراضی حـدفاصل زایشگاه جنوب شرقی شهر تا محله تقی‌آباد، در حد تهاتر هزینه‌هـای تملک اراضی پـارک ساحلی و آزادسـازی اراضی بافـت خودروی کوی امام علی، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری (که از سوی اداره کل راه و شهرسازی اسـتان تعـیین خـواهدشد)، به کاربری غالب مسـکونی تغیـیر و به محدودة شـهر الحاق گردد.

کلیة موارد ذیل بند ۹ـ ۵ مشمول رعایت شروط زیر هستند:

۹ـ ۵ ـ ۱ـ تهیة طرح ویژة موضعی ـ موضوعی طراحی شهری برای اراضی پارک ساحلی جنوب شرقی شهر با نظارت دفتر معماری و طراحی شهری وزارت راه و شهرسازی و با هماهنگی وزارت نیرو.

۹ـ ۵ ـ۲ـ اخذ تأییدیة جهاد کشاورزی مبنی بر بلامانع بودن تغییر کاربری اراضی موضوع بند ج.

۹ـ ۵ ـ ۳ـ تصویب موضوع در شورای اسلامی شهر و رعایت موارد قانونی ورود به محدوده و تفکیک طبق قانون شهرداری‌ها و سایر قوانین برای الحاق اراضی موضوع بند ج ضروری است.

۹ـ ۵ ـ۴ـ رعایت کلیة حرایم از جمله حریم زرینه‌رود و دکل‌های برق فشار قوی در اراضی موضوع بند ج الزامی است.

۹ـ ۵ ـ ۵ ـ تعهد و الزام شهرداری و شورای شهر به شرکت آب منطقه‌ای مبنـی بر آزادسازی اراضی بافـت خودروی کـوی امام علـی (ع) واقـع در حریم رودخانة زرینه‌رود با تأیـید استانداری آذربایجان‌غربی و اختصاص این اراضی به پارک ساحلی.

۹ـ ۵ ـ ۶ ـ معاونت فنی ـ عمرانی استانداری آذربایجان غربی مسئول اجرا و تحقق بند ۸ ـ ۵ است و ادارة کل راه و شهرسازی موظف است هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم دربارة بند مذکور را به عمل آورده و گزارش نوبه‌ای اقدامات صورت گرفته را به دبیرخانة شورای عالی ارسال نماید.

۱۰ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی با پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور تقویت سایر نقاط دارای پتانسیل جذب جمعیت پیشنهادی طرحهای فرادست در منطقه، جهت حفظ تعادل جمعیتی در شهر میاندوآب و جلوگیری از روند تخریب باغات و اراضی کشاورزی و حاشیه‌نشینی اقدام نماید.

۱۱ـ به منظور کاهش میزان آلاینده‌ها، طرح ساماندهی صنایع تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود. (لحاظ مواردی از قبیل استقرار، مکان‌یابی، کنترل آلاینده‌های گازی، مایع و جامع مورد تأکید است).

مراتب جهت استحضار، صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میاندوآب
شماره ۲۰۴۵۴
شماره ویژه نامه: ۷۷۸
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۶ خرداد ۱۳۹۴