17 اسفند 1398

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تعیین تکلیف پروژه خیابان انصاری شرقی قزوین

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تعیین تکلیف پروژه خیابان انصاری شرقی قزوین

شماره۵۹۴۵/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۴/۲/۱۵

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

درخصوص بررسی و تعیین تکلیف پروژه خیابان انصاری شرقی قزوین

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴ پس از استماع گزارش کمـیته تخصصی معمـاری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش و با لحاظ:

۱ـ توجه ویژه به تحقق نقش ترافیکی در نظر گرفته شده برای مسیر و منافات این نقش با استقرار ناگزیر کاربری‌ها و فعالیت‌های تجاری جاذب جمعیت (بند یک کمیسیون ماده پنج مورخ (۱۳۸۸/۶/۲)

۲ـ برهم خوردن یکپارچگی و انسجام بافت تاریخی محله بلاغی در اثر احداث خیابان شریانی درجه دو (با عرض ۲۴ متر و با غلبه حرکت سواره) و آثار سوء آتی آن در ساختار اجتماعی، فضایی و کالبدی بافت.

۳ـ تخریب بخشی از عرصه تاریخی ثبتی (مسجد و مدرسه حیدریه و گرمابه بلاغی) و مخـدوش شدن پیوستـگی و موجـودیت آثار ثبـتی سـردر عالی قاپو و خیابان سپه.

۴ـ عدم تناسب ویژگیهای کالبدی مسیر و ضوابط ساختمانی بناهای مجاور آن (۲۴ متر عرض و تراکم ساختمانی چهار طبقه) و نوع کارکرد در نظر گرفته شده برای آن (یکی از محورهای اصلی حرکت و فعالیت با غلبه حرکت سواره) با نظام کارکردی و فضایی ـ کالبدی بافت تاریخی.

۵ ـ اختلال در جریان زندگی محلی و ایمنی و امنیت ساکنان محله در اثر هدایت ترافیک عبوری مرکز شهر به درون محله مسکونی

با احداث خیابان شهید انصاری شرقی پیشنهادی مخالفت و مقرر نمود:

۱ـ با توجه به لزوم حفظ یکپارچگی و انسجام بافت تاریخی و احیاء این بافت، نسبت به تهیه طرح ویژه در مقیاس طراحی شهری محله بلاغی اقدام گردد. این طرح توسط شرکت عمران و بهسازی شهری با همکاری شهرداری قزوین و تحت سرپرستی هیأتی مرکب از استانداری قزوین، شهرداری قزوین، شرکت عمران و بهسازی، اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین و نماینده دبیرخانه شورای عالی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب کمیسیون ماده ۵ خواهد رسید. در این طرح، مطالعات ترافیکی ویژه‌ای برای حل مسائل ترافیکی مرکز شهر قزوین با اولویت استفاده بهینه از ظرفیت خیابان‌های موجود و رویکرد حمل و نقل عمومی و پیاده از طریق به کارگیری تمهیدات مدیریت ترافیک مرکز شهر صورت پذیرفته و نتایج مطالعات مذکور به صورت گزینه‌هایی در جهت حل مسایل ترافیکی تدوین و با تأکید بر یکپارچگی و انسجام و احیاء بافت تاریخی بلاغی به عنوان مقصد گردشگری توسط ادارات مذکور تهیه و پس از بررسی در کمیته تخصصی شورای عالی، به نحو مقتضی در نقشه شبکه معابر طرح جامع لحاظ گردد.

۲ـ با توجه به لزوم تهیه و ارائه نقشه‌های مغایرت‌های اساسی به پیوست طرح جامع، آستانه مغایرت درخصوص بندهای ۳ـ ۵ و ۳ـ۶ دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع (مصوب ۱۳۶۳/۱۲/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری) مبنی بر حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی و کلیات معماری سیمای شهری بافت و ساختمان با توجه به سنن فرهنگی و ویژگی‌های اقلیمی ارائه گردد.

۳ـ در فهرست طرح‌های موضعی ارائه شده در طرح جامع، طرح موضعی با ضوابط ویژه با هدف استفاده بهینه از املاک و اراضی تملک و تخریب شده در طول مسیر، در جهت ارتقاء جریان زندگی محلی متناسب با ویژگی‌های مکان و ساختار اجتماعی، فضایی و کالبدی بافت جهت اقدامات بعدی تعریف گردد.

۴ـ با توجه به سرزندگی و پویایی بافت تاریخی محدوده علی رغم تخریب‌های وضع موجود و لزوم حفظ یکپارچگی و انسجام بافت ضروری است ضمن جلوگیری از تخریب بیشتر حتی در پلاکهای تملک شده تا زمان تهیه طرح یکپارچه ویژه محله بلاغی موارد ذیل مدنظر قرار گیرد:

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تعیین تکلیف پروژه خیابان انصاری شرقی قزوین
شماره ۲۰۴۵۴
شماره ویژه نامه: ۷۷۸
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۶ خرداد ۱۳۹۴