12 فروردین 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص برج آسمان شیراز

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص برج آسمان شیراز

شماره۹۶۳۳/۳۰۰                                                                           ۱۳۹۴/۳/۳

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

درخصوص برج آسمان شیراز

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۸ خود، ضمن استماع گزارشی درباره پروژه هتل آسمان واقع در خیابان رودکی شهر شیراز، با توجه به‌عدم رعایت حریم منظری مجموعه زندیه و مخدوش شدن آن و به دلیل قرار گرفتن پرونده این مجموعه در فرآیند ثبت میراث جهانی و همچنین ابهامات و احتمالاً تخلفات صورت گرفته در میزان طبقات و ارتفاع ساخت و ساز مقرر نمود:

ـ سازمان میراث فرهنگی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه ضوابط حریم منظری آثار تاریخی را تهیه و پس از ارائه در شورای‌ عالی به صورت رسمی و شفاف به‌کلیه استانهای کشور اعلام نماید، تا به صورت قطعی در دستور کار قرار گرفته و ملاک عمل مراجع صدور پروانه ساخت و ساز باشد.

ـ به منظور جلوگیری از هرگونه تبعات بعدی مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۷ کمیسیون ماده ۵ شهر شیراز ملاک عمل می‌باشد. لذا ضروری است ضمن تعدیل ارتفاع هتل آسمان به میزان ۱۴ طبقه نسبت به لغو مجوزهای صادره مازاد اقدام و از ادامه فعالیت احداث و تکمیل طبقات فوقانی پروژه ممانعت به عمل آید. نهایتاً ظرف دو ماه اخذ تأییدیه سازمان میراث فرهنگی جهت انطباق با رعایت حریم منظری ثبت جهانی الزامیست.

ـ دبیرخانه شورای عالی موظف است در اسرع وقت آئین‌نامه گردش‌کار کمیسیون ماده۵ و دستورالعمل اجرائی آن را تهیه و جهت بررسی و تصویب به شورای عالی ارائه نماید.

ـ مراتب جهت استحضار، صدور دستور انعکاس و اقدام مقتضی اعلام می‌گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی ‌ـ پیروز حناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص برج آسمان شیراز
شماره ۲۰۴۶۰
شماره ویژه نامه: ۷۸۰
سال هفتاد و یک
تاریخ: شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۴