27 اسفند 1398

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهرکرد

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهرکرد

شماره۴۶۱۲/۳۰۰                                                                           ۱۳۹۴/۲/۷

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

در خصوص مغایرت اساسی شهرکرد

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسة مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ پیرو صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ کمیته فنی، مقرر نمود:

نظر کمـیته فنی درخصوص مغایـرت اساسی شهر شهرکرد مبنی بر مخالفت با تغییرکاربری و احاله موضوع به مطالعات طرح تجدیدنظر شهرکرد موردتصویب قرار گرفت.

مراتب جـهت استحضار و صدور دسـتور تهیه طرح جامع تجدیدنظر شهرکرد اعلام می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهرکرد
شماره ۲۰۴۴۲
شماره ویژه نامه: ۷۷۵
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴