21 اسفند 1398

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مطالعاتی توسعه شرق اصفهان

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مطالعاتی توسعه شرق اصفهان

شماره۱۶۹۰۰/۳۰۰                                                                               ۱۳۹۴/۴/۲

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مطالعاتی

توسعه شرق اصفهان

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵، پس از استماع گزارش مطالعات طرح توسعه شرق اصفهان پیرو تکلیف مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳، ضمن توجه به تغییر رویکرد حاصل از این مطالعات مقرر نمود:

۱ـ اجزاء این مطالعات به منظور هماهنگی و هم‌افزائی مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته درباره حوزه آبریز زاینده رود به شورای عالی آب ارسال گردد.

۲ـ پیشنهادات بخشی این مطالعه توسط دبیرخانه جهت اعلام نظر به دستگاه‌های ذیربط ارسال گردد.

۳ـ مطالعه حاضر، جهت بررسی نهائی، پس از اعلام و اعمال نتایج بندهای یک و دو به کمیته فنی شورای عالی ارسال گردد.

مراتب جهت استحضار، صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مطالعاتی توسعه شرق اصفهان
شماره ۲۰۴۸۵
شماره ویژه نامه: ۷۸۸
سال هفتاد و یک
تاریخ: یکشنبه،۱۴ تیر ۱۳۹۴