11 آبان 1398

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اراضی متعلق به تعاونی مسکن سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اراضی متعلق به تعاونی مسکن سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور

شماره۱۸۵۶۸/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۴/۴/۹

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اراضی

متعلق به تعاونی مسکن سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور

استاندار محترم تهران

شهردار محترم تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵، براساس درخواست معاون محترم وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌های شماره ۹۴/۱/۲۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۲/۷ و شماره ۹۴/۱/۵۲۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۳، ضمن بررسی موضوع اراضی تعاونی مسکن سازمان جنگلها و مراتع کشور به مساحت ۵/۲ هکتار که بخشی از آن در داخل محدوده شهر تهران و بخشی در حریم شهر واقع است، با توجه به عدم امکان ساخت و ساز مسکونی پیشنهاد نمود، شهرداری تهران با همکاری وزارت راه و شهرسازی ضمن تملک اراضی مذکور، نسبت به تأمین زمین معوض مناسب با کاربری مسکونی و ارزش معادل، در محدوده شهر تهران اقدام نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی اعلام می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اراضی متعلق به تعاونی مسکن سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور
شماره ۲۰۴۹۲
شماره ویژه نامه: ۷۹۰
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۴