16 مهر 1398

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر بندر ماهشهر

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر بندر ماهشهر

۲۱۸۰۵/۰۰                                                                            ۱۳۹۴/۴/۲۳

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

در خصوص اصلاح حریم شهر بندر ماهشهر

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴، بند یک مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ خود در خصوص طرح جامع بندر ماهشهر را به شرح زیر اصلاح نمود:

با توجه به نامه معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور منضم به پاسخ استعلام دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور، خط حریم شهر بندر ماهشهر با رعایت مرز تقسیمات سیاسی (بخش و شهرستان) اصلاح گردید.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر بندر ماهشهر
شماره ۲۰۵۱۳
شماره ویژه نامه: ۷۹۸
سال هفتاد و یک
تاریخ: دوشنبه،۱۹ مرداد ۱۳۹۴