08 فروردین 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارائه گزارش اولیه پیرامون میراث صنعتی

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارائه گزارش اولیه پیرامون میراث صنعتی

شماره۲۲۳۲۲/۳۰۰                                                                           ۱۳۹۴/۴/۲۹

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

در خصوص ارائه گزارش اولیه پیرامون میراث صنعتی

اعضاء محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

با توجه به تغییرات ساختار اقتصادی کشور و تعطیلی برخی از کارخانه‌ها و تبدیل شدن به فضاهای متروکه با اراضی نسبتاً وسیع در محدوده و حریم شهرها از یک سو، و توجه جهانی به موضوع میراث معاصر با تأکید بر حفظ میراث صنعتی (از قبیل برخی از کارخانجات، برخی از پل‌ها، برخی از ایستگاه‌های راه‌آهن و…) با هدف ایجاد بستر مناسب برای توسعه شهرها از سوی دیگر، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۲ مقرر نمود:

۱. باتوجه به لزوم توجه به معماری و میراث صنعتی و وسعت قابل توجه اراضی مربوطه و نظر به تأثیر این اراضی بر سازمان فضائی شهرها و محیط پیرامونی، هرگونه تصمیم‌گیری در این موارد، در کمیسیون‌های ماده پنج پس از تأیید دبیرخانه شورای عالی قابلیت اجرائی می‌یابد. کمیسیون‌های ماده۵ موظفند در بررسی‌های موردی خویش نسبت به ایجاد فضاهای عمومی شهری و پویا و الزامات توسعه اجتماعی و فرهنگی به منظور ایجاد محرک‌های توسعه، توجه و تأکید داشته باشند.

۲. نوع کاربری پیشنهادی برای این اراضی در طرحهای توسعه و عمران شهری برمبنای ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی و اقتصاد میراث صنعتی و استفاده از توانمندی‌ها و انگیزه‌های بخش خصوصی تعیین و نسبت به تهیه طرحهای موضعی لازم در این باره اقدام گردد.

۳. دبیرخانه شورای عالی موظف است مطالعه‌ای را با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور شناسایی کلیه آثار میراث صنعتی در کشور و نیز حفظ، نگهداری و کارآمدی این آثار و نیز در موارد لزوم ثبت آنها به عنوان میراث و ارائه راهکارهای حفظ و ارتقاء کارکرد، انجام و نتایج را بصورت دستورالعمل به کمیسیون‌های ماده۵ سراسر کشور ابلاغ نماید.

۴. مقرر گردید کارگروهی با عضویت متولیان موضوع (وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفاع) تشکیل و نسبت به تدوین سندی جامع به منظور تعیین راهبردها و تقسیم وظایف دستگاه‌های مرتبط اقدام گردد. بسته به موضوعات مطرح در این کارگروه از سایر دستگاههای ذیربط دعوت بعمل آید.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارائه گزارش اولیه پیرامون میراث صنعتی
شماره ۲۰۵۱۳
شماره ویژه نامه: ۷۹۸
سال هفتاد و یک
تاریخ: دوشنبه،۱۹ مرداد ۱۳۹۴