22 مهر 1398

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح حوزه آبخیز سد طالقان

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح حوزه آبخیز سد طالقان

شماره۲۱۷۸۱/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۴/۴/۲۳

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح حوزه آبخیز

سد طالقان

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ طرح حوزه آبخیز سد طالقان را پیرو تصمیمات جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ خود و با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۶ کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ در خصوص روستاهای واقع در حوزه آبخیز سد و خصوصاً روستاهای واقع در حریم رودخانه و دریاچه، بر تهیه طرح امکانسنجی و مکانیابی انتقال روستاهای مذکور توسط بنیاد مسکن تأکید و مقرر گردید و هرگونه اقدام در این خصوص منوط به اخذ نتایج طرح‌های فوق‌الذکر و تصویب در شورای عالی گردد.

۲ـ کلیه طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای در حوزه آبخیز دریاچه اعم از طرح‌های در دست اجرا و یا در مرحله مطالعه از قبیل توسعه شبکه راهها ـ مناطق نمونه گردشگری قبل از اجرا مجدداً با روش‌های متداول در هر بخش مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرند و گزارش آن جهت بازبینی طرح‌های مذکور مجدداً به مراجع تصویب‌کننده ارائه شود.

۳ـ وزارت راه و شهرسازی ضرورت سطح و مقیاس عملکرد توسعه شبکه راهها در سطح حوزه آبخیز را با توجه به تأثیرات حساس آن در ابعاد ملی بر کل منطقه مورد بازنگری قرار دهد.

۴ـ عناوین اقدامات و پروژه‌های پیشنهادی جهت اجرائی نمودن نتایج مطالعات مطابق جداول ارائه شده در کمیته فنی به همراه سیاست‌ها ـ راهبردها، ضوابط و مقررات طرح و زمانبندی و نهاد مسئول اجرای آن به عنوان سند اصلی خروجی در کنار سند منطقه‌بندی پیشنهادی طرح ارائه گردد.

۵ ـ شورای عالی بر بازبینی عاجل مصوبه دولت با رویکرد تغییر سطح عملکرد ملی و منطقه‌ای منطقه نمونه گردشگری طالقان به سطح ملی و تجدیدنظر در محل استقرار آن توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی تأکید می‌نماید.

۶ ـ در خصوص سازمان اجرائی طرح مقرر شد شرح خدمات طرح مطالعاتی در دست تهیه توسط معاونت معماری و شهرسازی در کمیته فنی مطرح و پیشنهادات تکمیلی آن اضافه شود. ضمن اینکه خروجی‌های طرح در مقاطع مشخص به کمیته فنی ارائه شود.

ضوابط و مقررات

۱ـ در ضوابط و مقررات دستورالعمل شماره ۵۲۹۱۰۱/۵۸۹۷۷.ث مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ هیأت وزیران و آئین‌نامه نحوه تعیین حد حریم و بستر رودخانه مصوب ۱۳۷۰/۴/۱۲ لحاظ شود.

۲ـ پهنه گردشگری و تفرجگاهی از پهنه‌های اصلی حذف و مناطق موردنظر طرح در قالب عرصه‌های مستعد گردشگری گسترده در سایر پهنه‌ها مشخص و عملکردهای هماهنگ با آن در قالب ضوابط مجاز ممنوع و مشروط پهنه‌های اصلی ارائه شود. لذا پهنه‌های اصلی طرح به سه پهنه حفاظتی، پهنه سکونتگاهی و پهنه زراعی ـ باغی محدوده گردد.

۳ـ ضوابط پهنه‌های زراعی ـ باغی در سه سطح مجاز (۱) فعالیت‌های زراعی و باغی، (۲) مشروط فعالیتهای وابسته به کشاورزی مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و (۳) ممنوع. هرگونه فعالیت غیر از موارد (۱و ۲) ارائه شود.

در ضوابط و مقررات طرح هرگونه ساخت و ساز اعم از دائم و موقت در حریم دریاچه و رودخانه به طور کلی و در همه عملکردها ممنوع اعلام شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح حوزه آبخیز سد طالقان
شماره ۲۰۵۱۴
شماره ویژه نامه: ۷۹۹
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۲۱ مرداد ۱۳۹۴