21 تیر 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قزوین

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قزوین

شماره۲۴۵۶۱/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۴/۵/۷

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

در خصوص طرح جامع شهر قزوین

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۲، پیرو مباحث جلسه ۱۳۹۴/۲/۱۴ خود و مباحث ۴ جلسه کمیته فنی، طرح جامع شهر قزوین را پس از طرح مجدد در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح، مقرر نمود:

۱ـ افزایش افق طرح به سال ۱۴۰۵ و جمعیت ۴۵۴۹۶۹ نفر برای افق طرح مورد تأیید می‌باشد.

۲ـ اراضی شمال آزادراه قزوین ـ زنجان:

۲ ـ۱ـ اراضی شمال آزادراه قزوین ـ زنجان صرفاً به کاربری‌های بزرگ مقیاس عمومی اختصاص‌یافته و به عنوان اساس طرح جامع تثبیت می‌گردد. هرگونه توسعه کاربری مسکونی، تجاری و اداری در این منطقه ممنوع می‌باشد و استانداری قزوین مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را برعهده دارد.

۳ـ حرایم آزادراه قزوین ـ زنجان:

۳ـ۱ـ حریم قانونی راه مطابق آخرین اصلاحات قانون حفظ ایمنی راهها و راه‌آهن و آئین‌نامه اجرائی آن در نقشه‌های طرح لحاظ شود.

۳ـ۲ـ از پیشنهاد کاربری مسکونی در محدوده ۵۰۰ متری محور آزادراه خودداری گردد.

۴ـ بافت تاریخی:

۴ـ۱ـ تأکید بر تهیه طرح ویژه برای کل بافت تاریخی با رعایت ملاحظات و ضوابط میراث و حقوق مکتسبه حداکثر ظرف ۶ ماه و ارائه به کمیته تخصصی شماره ۳ شورای عالی.

۴ ـ۲ـ در راستای اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴ شورای عالی، مقرر گردید تا زمان تهیه طرح ویژه در مقیاس طراحی شهری برای محله بلاغی، طرح خیابان شهید انصاری شرقی به عنوان «دسترسی محلی» ظرف مدت سه ماه با برگزاری مسابقه (در چارچوب الزامات مصوبه شورای عالی) با تأکید بر یکپارچگی و انسجام و احیاء بافت تاریخی بلاغی و حفظ عرصه‌های تاریخی توسط کمیته مذکور در مصوبه ۱۳۹۴/۲/۱۴ شورای عالی و تصویب طرح توسط اعضای کمیته تخصصی (فنی۳) به عنوان اعضاء هیأت داوری اقدام گردد.

۴ـ۳ـ محدوده آخرین بافت تاریخی در طرح لحاظ شود و حداکثر تراکم در محدوده بافت ۲ و ۳ طبقه مورد تأکید است.

۵ ـ مباحث آب و انرژی:

۵ ـ۱ـ در خصوص امکان تخصیص منابع آب مطابق جمعیت افق طرح مقرر گردید نظر وزارت نیرو توسط دبیرخانه شورای عالی اخذ و در صورت اعلام مرجع مربوطه مبنی بر عدم امکان تخصیص، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی گزارش شود.

۵ ـ۲ـ در سند پهنه‌بندی حریم، عرصه‌های طبیعی و کوهستانی واقع در شمال حریم و همچنین پهنه‌های واقع در آبخوان آب شرب شهر به عنوان پهنه حفاظت درج و ضوابط آن با رویکرد حفظ منابع آب اصلاح گردد.

۶ ـ مقرر گردید با توجه به ماهیت طرح، ضمن هماهنگی عناوین با مصوبه تدقیق سرانه‌ها و تعاریف کاربری‌های شهری شورای عالی، کاربری‌های خدماتی تا مقیاس ناحیه در طرح تثبیت گردد.

۷ـ در خصوص اراضی پادگان، مقرر گردید اراضی موجود به عنوان «کاربری نظامی» در طرح لحاظ گردد و در آینده در چهارچوب قانون انتقال پادگان‌ها در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.

۸ ـ در خصوص پهنه باغات سنتی شرق، غرب و جنوب شهر

۸ ـ۱ـ ضمن تأکید بر حفظ این باغات مقرر گردید هر گونه تغییرکاربری، احداث یا تعریض معبر به عنوان مغایرت اساسی در نظر گرفته شود. در این پهنه‌ها صرفاً فعالیت هماهنگ با ضوابط وزارت جهاد کشاورزی بعنوان فعالیت مجاز مطرح و سایر فعالیت‌ها ممنوع اعلام می‌شود.

۸ ـ۲ـ با توجه به هم پیوند بودن اراضی طرفین ورودی شرقی شهر با باغستانهای سنتی واقع در حریم، در طرفین بلوار آیت‌اله خامنه‌ای به عمق یک پلاک یا حداکثر ۱۵۰ متر (هرکدام کمتر بود) طرح ساماندهی با غلبه فضای سبز عمومی، هماهنگ با ضوابط سازمان میراث فرهنگی و تحت نظارت دفتر معماری و طراحی شهری تهیه گردد.

۹ـ در ضلع شمالی حریم، منطقه زرشک و کامان از پهنه گردشگری به پهنه حفاظت تغییر و فعالیت گردشگری با رعایت ملاحظات مندرج در بند ۵ ـ۲ به عنوان فعالیت مجاز ذکر گردد.

۱۰ـ ضمن درج مسیر راه‌آهن جدید قزوین ـ رشت در سند پهنه‌بندی، مسیر راه‌ها بزرگراه‌ها و خطوط ریلی مطابق آخرین اصلاحات در طرح لحاظ شود.

۱۱ـ درخصوص شهرک صنعتی لیا و توسعه آن بر رعایت بند۷ ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی تأکید می‌گردد.

۱۲ـ برای روستاهای واقع در حریم به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۱۲ـ۱ـ طرح توجیهی به منظور الحاق سکونتگاه‌های روستایی شامل روستاهای وثوق‌آباد، نجف‌آباد، حسن‌آباد، باراجین، مشعل‌دار، چوبین در و خیرآباد و ناصرآباد و نیز اراضی موسوم به شهرک دانش و شهرک اندیشه توسط استان تهیه و حداکثر ظرف مدت یکماه جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نهائی به دبیرخانه شورای عالی ارائه گردد.

۱۳ـ در خصوص اراضی پیشنهادی میدان میوه و تره‌بار در حریم با توجه به نوعیت اراضی درجه یک کشاورزی و همچنین عدم تناسب سطح اختصاص‌یافته با نیاز شهر و همچنین عبور آزادراه قزوین ـ زنجان مخالفت گردید. مقرر شد طرح مکان‌یابی جدید با مساحت متناسب با نیاز شهر با گزینه‌های دیگر توسط مسئولین استانی تهیه و حداکثر ظرف مدت یکماه جهت بررسی و تأیید به دبیرخانه شورای عالی ارائه گردد.

ضوابط و مقررات

۱۴ـ تراکم ساختمانی در طرفین محور شمالی ـ جنوبی شهر از بلندمرتبه به حداکثر ۶ طبقه تعدیل و ملاحظات پدافند غیرعامل در ضوابط استقرار و توده‌گذاری بنا رعایت شود. (در جهت نفوذپذیری بافت و پرهیز از ایجاد جداره باریک در طرفین محور و نیز اصلاح سند تراکمی ساختمانی)

۱۵ ـ جداول ضوابط ساخت و ساز و در کاربری مسکونی در محورهای زیر مورد بازنگری قرار گرفته، قبل از ابلاغ طرح به تأیید نمایندگان وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای عالی برسد:

۱۵ـ۱ـ افزودن معیار حداقل سرانه فضای باز و ارائه قید مکمل برای آن.

۱۵ـ۲ـ رعایت حداکثر سطح اشغال ۶۰% برای پهنه‌های تراکمی

۱۵ـ۳ـ بازنگری در حداقل مساحت زمین برای احداث و بنا.

۱۵ـ۴ـ حداکثر تراکم ساختمانی.

۱۵ـ ۵ ـ ضوابط بافت فرسوده

۱۵ـ ۶ ـ پارکینگ موردنیاز در کاربری خدماتی بر مبنای سطح زیربنای ساخت و ساز در هر کاربری ارائه شود.

۱۵ـ۷ـ عبارات کمتر و بیشتر در ستون «همجواری با معابر» حذف گردد و بازه عرض معابر به طور مشخص تعریف شود.

۱۵ـ۸ ـ در پهنه G / S حداکثر سطح اشغال بنا تعیین گردد.

۱۵ـ ۹ ـ کلیه حرائم براساس ضوابط دستگاهها در پیوست ضوابط و مقررات ارائه گردد.

۱۵ـ۱۰ـ عناوین «دستگاه اجرایی یا سازمان مربوطه» جایگزین «نهاد مربوطه» شود.

۱۵ـ۱۱ـ پهنه سکونتگاهی داخل حریم فقط مختص روستاها و نقاط سکونتی خواهد بود که تکلیف آنها طی بند ۱۲ـ۱ مشخص خواهد شد.

۱۵ـ۱۲ـ مرجع تشخیص تفکیک اراضی در حریم شهر، سازمان جهاد کشاورزی با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات می‌باشد.

۱۵ـ۱۳ـ اساس طرح جامع در ابتدای گزارش آورده شده و موارد زیر به عنوان آستانه مغایرت اساسی اضافه گردد:

¡ هرگونه کاهش و یا افزایش محدوده و حریم شهر به عنوان مغایرت اساسی تلقی گردد.

¡ هرگونه مداخله در باغات سنتی شهر به میزان ۲۵۰۰ هکتار در حریم و محدوده شهر مغایرت اساسی تلقی گردد.

¡ تمامی کاربری‌های خدمات هفت‌گانه در مقیاس شهری شامل آموزشی، درمانی، فرهنگی، حمل و نقل، اداری، انتظامی و سبز، تثبیت و به عنوان اساس طرح جامع تلقی گردند.

¡ پارک باراجین، در حریم شهر تثبیت و هرگونه تغییر کاربری در آن مغایرت اساسی محسوب گردد.

۱۶ـ مقرر گردید در کلیه کاربری‌های خدماتی و تجاری ـ خدماتی در مقیاس شهر حداقل ۵ متر عقب‌نشینی نسبت به بر اصلی به عنوان پیش فضا یا فضای باز (توقف موقت مراجعین) با رعایت حداکثر سطح اشغال ۸۰% در همکف در کلیه مناطق شهر صورت پذیرد.

۱۷ـ پهنه‌های حریم در قالب ۵ پهنه‌ی: سکونتگاهی، حفاظت، زراعی و باغی، مراتع و باغات و باغات سنتی مشخص گردد.

مراتب جهت استحضار، صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قزوین
شماره ۲۰۵۱۸
شماره ویژه نامه: ۸۰۰
سال هفتاد و یک
تاریخ: دوشنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۴