26 آذر 1398

مطالبه افت قیمت خودرو

مطالبه افت قیمت خودرو

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: چنانچه خودرو در اثر تصادف، افت قیمت پیدا نماید، این افت قیمت هم جزو خسارت وارده، قابل مطالبه است.

 

مستندات         مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/09/26    شماره رای نهایی: 9309970222801302

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.ش. فرزند ص. به‌طرفیت م.و. فرزند م. به‌خواسته مطالبه خسارت با استناد به فتوکپی مصدق نظریه کارشناس تأمین دلیل مورخه 17/10/92 به‌شرح دادخواست تقدیمی، با این توضیح که بموجب نظریه مذکور خودروی سواری تویوتا کمری مدل 2009به‌شماره انتظامی … که متعلق به خواهان می‌باشد، بعلت تصادف با خودروی خوانده دچار خسارت گردیده است. باتوجه به اینکه خوانده بدلیل بی‌احتیاطی و عدم توانائی در کنترل وسلیه نقلیه، مقصر حادثه شناخته شده است، حالیه تقاضای رسیدگی دارد. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده، بمنظور تعیین میزان خسارت وارده و علت حادثه، با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری واگذار و کارشناس منتخب طی نظریه مورخه 18/12/92 و نظریه تکمیلی مورخه 24/2/93 علت تامه تصادف را بی‌احتیاطی راننده سواری پژو 405 به‌شماره انتظامی … به رانندگی خوانده و بدلیل عدم توانائی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی سرعت مطمئنه و تغییر ناگهانی خط حرکتی اعلام و میزان خسارت وارده را پس از بررسی دقیق خودرو برابر فاکتور نمایندگی تویوتا مبلغ 000/575/42 ریال و میزان افت قیمت خودرو تویوتا را مبلغ 000/000/50 ریال تعیین نموده است. باتوجه به مراتب فوق و مستندات ابرازی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که از تعرض طرفین مصون مانده است و اقرار خوانده در جلسه مورخه 7/12/92 مبنی بر مقصر بودن وی، دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً بمواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/575/47ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم می‌نماید. بدیهی است میزان مبلغ دریافتی از شرکت بابت جبران خسارت از بیمه نامه شخص ثالث مربوط به مقصر، پس از ارائه گواهی از محکوم به کسر می‌گردد و در اجرای بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، خواهان مکلف به پرداخت الباقی هزینه دادرسی پس از صدور رأی می‌باشد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران – طالب‌لو

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.و. به‌طرفیت آقای ح.ش. نسبت به دادنامه شماره 0269 مورخ 30/4/1393 صادره از شعبه محترم 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 0720 که بموجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/575/47 تومان بابت خسارت وارده به خودروی سواری تویوتا کمری مدل 2009 به شماره انتظامی … متعلق به تجدیدنظرخوانده(خواهان دعوای نخستین) به‌شرح منعکس در دادنامه اصدار گردیده، با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته؛ نظر باینکه دادنامه معترضٌ‌عنه که بر اساس مدارک و مستندات موجود در پرونده از جمله نظریه کارشناس رسمی دادگستری (صفحه 27 پرونده) و همچنین فاکتور نمایندگی تویوتا بابت خرید قطعات در مورد تعمیر خودروی مذکور اصدار یافته، از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون، فاقد اشکال قانونی و منقصت قضائی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مقرر در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه معترضٌ‌عنه گردد، از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و ابراز نگردیده. بناء علیهذا دادگاه به‌استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نامدار – توکلی