15 آبان 1398

مطالبه افزایش قیمت مصالح در قرارداد فروش ملک

مطالبه افزایش قیمت مصالح در قرارداد فروش ملک

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: در صورتی که نوع مصالح ملک، ضمن عقد بیع، مورد تراضی طرفین قرار گرفته باشد، صرف افزایش قیمت مصالح، آن هم در اثر تورم حاکم بر جامعه، موجبی برای مراجعه فروشنده به خریداران نیست.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/10    شماره رای نهایی: 9309970221801012

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.ص. به طرفیت خانم‌ها ف. و م. هر دو الف. به خواسته مطالبه الباقی ثمن معامله به مبلغ 000/000/296 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هم چنین ضرر و زیان دیرکرد پرداخت الباقی ثمن معامله و افزایش لوازمات ساختمانی که خواهان در تشریح خواسته خود اظهار داشته «.. یک واحد آپارتمان به خواندگان فروخته‌ام و در موعد مقرر پول را نپرداخته‌اند و لوازم ساختمانی هم در این مدت کلی گران شده است و …» پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین نظر به اینکه بهموجب قرارداد عادی شماره 06414 مورخه 25/1/1390 خریداران ملزم به پرداخت هفت میلیون تومان در زمان تحویل کلید و مبلغ بیست میلیون تومان از الباقی ثمن معامله را در زمان تنظیم سند در دفتر خانه پرداخت نماید که به حکایت مستندات ابرازی و اظهارات خواهان تاکنون کلید تحویل خواندگان نگردید و سند بهنام آنها تنظیم نشده است و بهلحاظ عدم اخذ پایانکار اساساً فعلاً قادر به تنظیم سند نمی‌باشد دادگاه طرح دعوی به کیفیت حاضر را عنایت به شرح فوق قرارداد موضوع دعوی مطابق قانون ندیده لذا بهاستناد ماده 2 قانون آ.د.م قرار عدم استماع صادر و اعلام می‌نماید و دعوی خواهان به خواسته خسارت تأخیر تأدیه الباقی ثمن معامله و افزایش قیمت لوازمات ساختمانی نظر به شرح فوق با توجه به اینکه الباقی وجه ثمن معامله حال نگردیده است استحقاق خواهان به خسارت تأخیر تأدیه احراز نشده لذا دادگاه خواسته خواهان را در این قسمت غیر واقع تشخیص حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رویت قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

رییس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران مأمور به خدمت در شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حیدری

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970213500561 مورخ 15/6/1393 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه ح.ص. به خواسته مطالبه تتمه ثمن قرارداد به میزان بیست میلیون تومان و بهموجب قسمت دیگر حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه ضرر و زیان دیرکرد الباقی ثمن معامله و افزایش لوازمات ساختمانی اصدار گردیده است، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً بهموجب شروط ضمن عقد مورخ 25/1/1390 به شماره 06414 پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان از ثمن قرارداد همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال از ناحیه فروشنده بوده که تا کنون مشارالیه نسبت به انتقال سند اقدامی ننموده است فلذا مادامی که نامبرده به تعهدات قراردادی خود قیام ننماید استحقاق دریافت مبلغ معنونه را بهلحاظ اینکه تعهد در مقابل تعهد بوده است را ندارد. ثانیاً ثمن معامله با توجه توافقات ضمن عقد و نوع مصالح مورد تراضی طرفین قرار گرفته است و صرف افزایش قیمت مصالح آن هم در اثر تورم حاکم بر جامعه موجد حق برای فروشنده در جهت مراجعه وی به خریداران نمی‌گردد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این دو قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول از ماده 353 و قسمت آخر از ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترضعنه را تأیید و استوار می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه هفت میلیون تومان بهلحاظ تحویل مورد معامله اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که با تحویل مورد معامله در تاریخ 12/8/1392 طی صورتجلسه تنظیمی توسط مأمور اجرای احکام و تحویل کلید آپارتمان فروشنده استحقاق مطالبه مبلغ مورد توافق بر اساس قرارداد را نوشته و بر همین اساس دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضعنه در این قسمت پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

امانی شلمزاری – کریمی