11 آبان 1398

مطالبه ثمن اتومبیل به استناد مبایعه‌نامه عادی

مطالبه ثمن اتومبیل به استناد مبایعه‌نامه عادی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: مطالبه ثمن اتومبیل فروخته شده به استناد مبایعه‌نامه عادی، بلامانع بوده و این دعوا مستلزم ارائه سند مالکیّت رسمی نیست.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/18    شماره رای نهایی: 9309970223201154

رای بدوی

در خصوص دعوی م.م. به‌طرفیت ر.ل. به‌خواسته مطالبه مبلغ دویست و ده میلیون ریال بابت ثمن معامله یک دستگاه خودروی سمند به شماره … به‌شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه پاسخ استعلام بعمل آمده، خواهان مالکیت رسمی خودروی موصوف را ندارد؛ لذا دعوی مزبور به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کردستی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به طرفیت آقای ر.ل. نسبت به دادنامه شماره 00520 مورخ 25/6/93 شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه ثمن موضوع معامله یک دستگاه اتومبیل سواری سمند قرار رد دعوی صادر شده است؛ دادگاه با توجه به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی مبنی بر اینکه تجدیدنظرخواه(خواهان بدوی)، مالک رسمی خودرو موصوف نبوده، پس طرح دعوی مطالبه ثمن قابلیت استماع ندارد، فاقد حمایت قانونی می‌باشد. چرا که مستند خواهان بدوی در مطالبه ثمن معامله، یک فقره مبایعه‌نامه عادی است که به موجب آن اقدام به فروش اتومبیل به تجدیدنظرخوانده کرده است که مطالبه ثمن ملازمه‌ای با دارا بودن مالکیّت رسمی ندارد. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

قمری – نوری نجفی