09 تیر 1399

مطالبه حساب دوران وکالت از وکیل بلاعزل تام الاختیار

مطالبه حساب دوران وکالت از وکیل بلاعزل تام الاختیار

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: در مواردی که مفاد وکالتنامه بلاعزل دلالت بر مجاز بودن وکیل به فروش یا صلح قطعی مال مورد وکالت به هر قیمت و به هر شخص حتی به خود وکیل دارد، دعوای موکل به خواسته مطالبه حساب دوران وکالت و جبران خسارت مترتب بر اهمال و قصور وکیل قابل استماع نیست.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/23    شماره رای نهایی: 9309970221300975

رای بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های بهعمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر ارائه و تسلیم حساب دوران وکالت و نیز جبران خسارت مترتب بر اهمال و قصور ناظر بر مواد 667 و 666 قانون مدنی هم از جهت تقصیر و اهمال وکیل و هم از جهت رعایت مصلحت موکل با جلب نظر کارشناس و احتساب خسارات دادرسی مآلاً به جهات آتیالذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی‌باشد زیرا مفاد مندرجات وکالتنامههای اعطایی مفید این مطلب است که وکیل مجاز به فروش قطعی یا مصالحه قطعیه ششدانگ یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 2- 21331/70 واقع در بخش 11 تهران تحت هر عنوان عقد بوده و اطلاق وکالتنامههای مذکور دلالت بر آن دارد که وکیل مجاز به فروش موضوع وکالت به هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به خود و در مقابل هر مبلغ هر شرط بوده است در نتیجه چون اقدامات وکیل متضمن این اندازه اختیار بوده که از مصرحات تفویضی موکلین تجاوزی نشده است به حکم تعهدات طرفین و مسئولیت قراردادی نمی‌توان برخلاف اختیارات اعطایی گام برداشت زیرا وکیل بر مبنای اختیارات تفویضی حق داشته که مورد وکالت را به هر مبلغ بهنام خود منتقل نماید که ثمن مورد معامله را برابر مندرجات دادخواست تسلیمی به مبلغ 000/000/500/1 ریال به موکلین پرداخت نموده است بدین استدلال دعوی اقامه شده متکی به دلیلی که از اسباب مسئولیت مدنی یا قراردادی را در مانحنفیه اثبات نماید نمی‌باشد و به همین دلیل دادگاه با اختیارت حاصله از ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی به بطلان آن انشاء حکم می‌نماید معالوصف اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران – امیدواری

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقای ح. به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره 191/93 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی بهشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمهپسندی که نقض و بیاعتباری دادنامه معترضعنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

حجازی فر – قاضی