20 اسفند 1398

مطالبه نفقه توسط اقربا

مطالبه نفقه توسط اقربا

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 47 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: مطابق ماده 1206 قانون مدنی، اقارب منحصراً نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند و با استفاده از مفهوم مخالف این ماده، اقربا، از جمله فرزند، نمی‌توانند نفقه گذشته را مطالبه نمایند.

 

مستندات         ماده 1206 قانون مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/09/15    شماره رای نهایی: 9309970224701536

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.ه. با وکالت خانم م.ت. به طرفیت آقای ب.ه. به‌خواسته مطالبه نفقه، دادگاه با عنایت به اینکه هرچند بین خواهان و خوانده رابطه پدر و فرزندی برقرار است، لیکن با توجه به دفاعیات خوانده و اینکه خواهان به سن بلوغ و عقل و رشد رسیده است و حتی اگر وفق ماده 1197 قانون مدنی ندار باشد، اما می‌تواند با اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم نماید، علاوه بر این کسی ملزم به انفاق به بستگان است که بتواند نفقه بدهد و در مانحن فیه خوانده کارمند بوده و حقوق ماهیانه دریافت می دارد و دلیلی بر توانایی وی به پرداخت نفقه وجود ندارد. لذا دادگاه دعوی را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 271 دادگاه عمومی خانواده تهران – قربانی قادی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ه. با وکالت خانم م.ت. به‌طرفیت آقای ب.ه. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 1040- 20/7/93 صادره از شعبه 271 دادگاه عمومی خانواده که بر رد درخواست مطالبه نفقه فرزند مشترک، اشعار دارد، صرفنظر از موجه بودن یا غیر موجه بودن استدلال دادگاه محترم بدوی، اساساً مطابق ماده 1206 قانون مدنی، اقارب منحصراً نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند و با استفاده از مفهوم مخالف این ماده اقربا، از جمله فرزند، نمی‌تواند نفقه گذشته را مطالبه نماید؛ لذا با رد اعتراض تجدیدنظرخواه، نتیجتاً رأی دادگاه بدوی را که رد درخواست خواهان بدوی اشعار دارد، تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

معنوی – مدنی کرمانی