20 اسفند 1398

مطالبه هزینه‌های درمانی علاوه بر دیه

مطالبه هزینه‌های درمانی علاوه بر دیه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: دیه، هم پوشش دهنده آسیب‌های وارده به مصدوم است و هم هزینه‌های درمانی؛ بنابراین اگر مبلغ دیه بیشتر از هزینه‌های درمانی بود، هزینه‌های مذکور قابل مطالبه نیست.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/08    شماره رای نهایی: 9309970221701153

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان ح.ک. به‌طرفیت ر.غ. و م.ح. به‌خواسته مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس مفاداً توضیح داده است که بر اثر تصادف، متحمل خسارت گردیده، مبلغ 000/000/68 تومان دریافت داشته، لیکن وجه مذکور بابت دیه بوده مخارج وی مازاد بر دیه بوده است. خوانده ردیف اول اظهار داشته: علاوه بر دیه مبلغ 000/000/10 تومان نیز جهت مساعدت و هزینه درمان به خواهان پرداخت نموده است که مورد قبول خواهان قرارگرفته است. خوانده دیگر اظهارداشت: 000/34000 تومان دیه پرداخت نموده است و توان پرداخت وجه دیگری را ندارد. دادگاه نظر به اینکه دیه پرداخت شده به ازای خساراتی است که در اثر تصادف به خوانده پرداخت شده است و دلیلی از ناحیه خواهان دایر بر تحمل خساراتی بیش از وجه دیه مقرره مأخوذه از خواندگان، به محضر دادگاه ارائه نگردیده است، بنابه‌مراتب دادگاه دعوی را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف 20روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کریم‌زاده

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. به‌طرفیت آقایان:1-ر.غ. 2-م.ح. نسبت به دادنامه شماره 9300359-4/5/93 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی مطالبه خسارت ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی، حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه صادر شده است، به گونه ای نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را به دنبال داشته باشد. زیرا تجدیدنظرخواندگان حسب اعلام تجدیدنظرخواه بابت دیات وارده به مشارٌالیه، مبلغ شصت و هشت میلیون تومان پرداخت نموده‌اند و چون جمع اسناد تجدیدنظرخواه بابت مخارج درمانی کمتر از مبلغ دیات فوق‌الذکر می‌باشد و فلسفه وجودی در نظرگرفتن دیه، هم بابت آسیب‌های وارده به مصدوم می‌باشد، هم بابت تامین مخارج درمانی؛ لهذا دلیلی که مثبت ادعای تجدیدنظرخواه در محکومیت تجدیدنظرخواندگان باشد ملاحظه نمی‌گردد. هرچند تردیدی در اسناد ارائه شده تجدیدنظرخواه وجود ندارد، لکن دیه پرداخت شده مبالغ فوق را پوشش داده است. لهذا با رد اعتراض و به‌استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امامی – یادگاری