21 اسفند 1398

معافیت از هزینه های ثبتی

معافیت از هزینه های ثبتی

معافیت ها

پاره ای از املاک به موجب قوانین خاص از پرداخت هزینه‏ ی ثبتی معاف می‏باشد و این قوانین بر حسب مقتضیات زمان و شرایط موجود تصویب گردیده است. از آن جمله است:

١- په موجب ماده اول قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب سال 1334، ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع و جنگل ها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیر منقول که از طرف دولت تقاضای ثبت می‏شود معاف می باشند ولی هزینه‏ ی مقدماتی ثبت اینگونه املاک را به میزان مخارج واقعی باید بپردازند.

2- به موجب ماده 109 اصلاحی قانون شهرداری، شهرداری ها از پرداخت حق الثبت (نه هزینه‏ ی مقدماتی) معافند.

٣- سازمان اصلاحات ارضی کل کشور، بابت ثبت اراضی بایر و موات از پرداخت حق الثبت و هزینه‏ ی مقدماتی معاف است (تبصره 3 ماده اول قانون الحاق 8 ماده به آیین نامه‏ ی اصلاحات ارضی مصوب خردادماه 1346).

 

4- به موجب ماده 29 قانون ثبت املاک وقف، حبس و ثلث باقی در صورتی که درآمدی نداشته باشد و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و عایدات ميزات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف هم کافی نباشد از پرداخت حق الثبت و مخارج ثبت املاک معاف است.

5- به موجب ماده 30 قانون ثبت، مساجد، اماکن متبرکه، مدارس قديمه و تکایا و آب انبارهای عمومی از پرداخت حق الثبته و هزینه‏ ی مقدماتی معاف است.

6- به موجب ماده 40 اصلاحی آیین نامه‏ ی قانون ثبت. کلیساها و معابد ملل غیر مسلم که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است. مشمول ماده 30 قانون ثبت بوده و نتیجه از حق الثبت و هزینه مقدماتی معافند و همچنین برای کاروانسراهای شاه عباسی و رباط ها حق الثبت و هزینه‏ ی مقدماتی گرفته نمی‏شود.

٧- به موجب ماده واحده قانون معافیت محل مسکونی نمایندگی‏های سیاسی و کنسولی بیگانه در ایران از عوارض ثبت مصوب اردیبهشت 1338، نمایندگی‏های سیاسی و کنسولی دولت‏های بیگانه که بخواهند در ایران اموال غیر منقول به منظور تهیه محل نمایندگی سیاسی، کنسولی، و یا اقامت رئیس مأموریت، استملاک نمایند. از پرداخت مخارج ثبت معاف می باشند. این معافیت مشروط به معاملهی متقابل است.

8- به موجب تبصره‏ ی ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه، مصوب دی ماه 1363، سازمان حج و اوقاف و امورخیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت هزینه‏های ثبتی معاف شده اند.