27 اسفند 1398

معامله به‌قصد فرار از دین

معامله به‌قصد فرار از دین

کلمات کلیدی:   معامله به‌قصد فرار از ادای دین

مرجع صدور:     شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: احراز بزه معامله به‌قصد فرار از دین منوط به مسلم بودن طلب از طریق صدور سند اجرایی ثبتی یا سند اجرایی از محاکم دادگستری قبل از انجام معامله است.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/23    شماره رای نهایی: 9309970222301362

رای بدوی

در خصوص اعتراض خانم س.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ث. الف. نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه اول بازپرسی محترم دادسرای ناحیه 18تهران موضوع کلاسه93/1ب/322توجهاً به جامع اوراق و محتویات پرونده وارد و موجه است چراکه به‌موجب ماده2قانون صدور چک مصوب1355با اصلاحات و الحاقات 1382چک‌های صادره عهده بانک م. ایران و همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم اجرا است و همچنین به‌موجب ماده4قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تعهدات موضوع اسناد لازم الاجراء

و ازنظر قانون‌گذار بوده ودرمانحن فیه از حین صدور چک از ناحیه مشتکی فیه متعهد به پرداخت موضوع اسناد لازم الاجرا بوده است و پس ازصدورچک و طرح دعوی سرقت چک وعدم توفیق در آن مبادرت به انتقال مال خود به دیگری نموده که به‌نحوی‌که باقی‌مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نمی‌باشد بنابراین دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق واستنادبه بند(ن)ماده3قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381ضمن نقض قرار منع تعقیب قرار جلب دادرسی متهم ب.ع. به اتهام معامله به‌قصدفرارازدین صادرواعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه1150دادگاه عمومی جزایی تهران – کریمی

 

 

 

در خصوص اتهام آقای ب.ع.ن. فرزند ن. 34ساله اهل و ساکن تهران شغل بیکار فعلا”آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر معامله به ‌قصد فرار از دین با وکالت بعدی آقای ص.الف. توجها”به جامع اوراق و محتویات پرونده،شکایت خانم ث. الف. با وکالت بعدی خانم م. د. اسناد و مدارک ابرازی شاکیه قرار جلب دادرسی صادره از سوی دادگاه و دفاعیات بلا وجه متهم و وکیل وی دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره ازدادسراواحرازمجرمیت بااستنادماده4قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1377با اصلاحات بعدی و مواد18و19قانون مجازات اسلامی مصوب1392متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید.رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1150دادگاه عمومی جزایی تهران – کریمی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. الف. به وکالت از آقای ب. ع.ن. نسبت به دادنامه شماره300959-93مورخ7/8/93 صادره از شعبه1150دادگاه عمومی جزائی تهران که به‌موجب آن آقای ب. ع.ن. به اتهام معامله به‌قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ث. الف. با وکالت خانم س.الف. و م.د. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به شش ماه حبس محکوم‌شده است. نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه وتوجهاٌ به اینکه اولاٌ: احراز جرم معامله به‌قصد فرارازدین منوط به لازم‌الاجرا بودن سند داشته و به‌عبارت‌دیگر می‌بایستی سند منتهی به اجرا شده باشد ودرمانحن فیه نه سند اجرایی ثبتی صادرشده و نه سند اجرایی از محاکم دادگستری ودرمانحن فیه تاریخ انتقال سند23/2/92 و تاریخ چک 19/6/92 و تاریخ دادنامه شعبه 178 حقوقی تهران 6/12/92 است و انتقال سند حدود چهار ماه قبل از سررسید چک صورت گرفته است ثانیاٌ: طلب بایستی محرزومسلم باشد تا منتهی به صدور اجرائیه گردد و با وصف اختلاف در منشاء و استحقاق طلب و مفاد دادنامه 101186-92 مورخ 6/12/92 صادره از شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که با وصف اقرارنامه مورخ 91/9/18 تنظیمی در دفترخانه شماره … تهران که به‌موجب آن خانم ث. الف. اقرار به دریافت مهریه‌اش نموده است در وضعیت فعلی این طلب به لحاظ عدم صدور رأی قطعی و اجرائیه مسلم نیست لهذا دادگاه با توجه به‌مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آئین دادرسی کیفری وبندالف ماده177 این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت آقای ب. ع.ن. از اتهام انتسابی به لحاظ فقد رکن مادی و معنوی بزه صادرواعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

منصوری – جعفری شهنی