17 آبان 1398

مفهوم و معیار شناخت مزاحمت تلفنی

مفهوم و معیار شناخت مزاحمت تلفنی

مزاحمت در لغت به معنای زحمت دادن و رنج رساندن است. آنچه در متن ماده ۶۴۱ ق.م.ا. آمده: «… برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید …» با مفهوم لغوی انطباق کامل ندارد و منظور از مزاحمت در این ماده، مفهوم عرفی – کیفری است که لزومی به تحقق رنج بر دیگری نیست. مزاحمت در این ماده باید بر اساس عرف تعبیر شود و مقام قضایی با لحاظ محتوی، شخصیت اطراف دعوی، زمان، مکان، دفعات و امثال آنها، مزاحمت را احراز نماید.