01 فروردین 1399

ممنوعیت اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها

ممنوعیت اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها به علت خروج موضوعی از عوارض محلی و فعالیت کشوری بانکها، مؤسسات اعتباری و مالی مغایر قانون می‌باشد.

 

مستندات         رأی ابطالی شماره 2- 89/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/06/29    شماره رای نهایی: 9309970955300641

رای بدوی

در خصوص شکایت ب. با وکالت ص.ع. به طرفیت ش. به خواسته فوق‎الاشعار [ابطال رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری]؛ با توجه به محتویات پرونده، اسناد و مدارک ابرازی، نظر به اینکه اختلاف بین بانک‎ها و شورای اسلامی سراسر کشور در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک‎ها وجود داشت و این امر موجب طرح پرونده‎های زیادی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده، تمامی مصوبات اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک‎ها به علت خروج موضوعی از عوارض محلی و فعالیت کشوری بانک‎ها، مؤسسات اعتباری و مالی مغایر قانون تشخیص و ابطال گردیدند و با توجه به اینکه رأی معترض‎عنه مصداقی از اینگونه مصوبات ابطال شده است و دلایل طرف شکایت همان مواردی است که در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و رد گردیده است. بنابراین دفاعیات طرف شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 2-89/1/16  و مواد 10 ـ 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 مجلس شورای اسلامی، حکم به ورود شکایت و ابطال رأی معترض‎عنه صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف بیست روز، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری

پراینده شهرستانی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

جریان پرونده اجمالاً اینست: وکیل بانک [تجدیدنظرخوانده] دادخواستی به خواسته شکایت از رأی شماره … کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تقدیم نموده است که شعبه 28 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته به استدلال اینکه اخذ عوارض از بانک‎ها به لحاظ فعالیت بانک‎ها که جنبه کشوری داشته از فعالیت کسب و پیشه سایر صنوف از عوارض محلی خروج موضوعی داشته و آراء متعدد از دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 2-89/1/16 در این زمینه صادر شده، حکم به ورود شکایت تجدیدنظرخوانده صادر کرده است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهات و دلایل قید شده در آن صادر شده و از ناحیه شهرداری تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که نقض رأی صادره را ایجاب نماید، ارائه نشده و بر کیفیت رسیدگی ایراد و اشکالی مشهود نیست؛ علیهذا دادنامه صادره تأیید می‎شود. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اردلان ـ مهری