29 اسفند 1398

مهر المتعه

مهر المتعه

وقتی که در قرارداد ازدواج مهریه مشخص نشده و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهریه، بخواهد زن خود را طلاق دهد، در این صورت وی موظف به پرداخت مهریه ای می شود که بدان «مهر المتعه» گویند. بر اساس ماده ی 1093 ق.م: «هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است…. حکم این ماده در فقه امامیه برگرفته از آیه ی 236 سوره ی بقره است. هم چنین در خصوص نحوه ی محاسبه میزان مهرالمتعه، در ماده ی 1094 ق.م آمده است: «برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه می شود. بنابراین در مهرالمتعه بر خلاف مهرالمثل، میان زن و شوهر نزدیکی صورت نگرفته و در محاسبه ی آن تنها وضعیت اقتصادی شوهر مورد توجه قرار می گیرد. نکته این که مهرالمتعه هیچ مصداقی در ازدواج موقت ندارد، چرا که در صورت عدم تعيين مهریه در ازدواج موقت، این ازدواج باطل است.