18 مهر 1398

مهلت اعتراض به آراء هیأت‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی

مهلت اعتراض به آراء هیأت‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیأت‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب تبصره “قانون رسیدگی مجدد به آرای هیأت‎های واگذاری …”، به مدت یک سال (یعنی تا 76/10/27) می‎باشد.

 

مستندات         ماده واحده رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آرای هیأتهای واگذاری زمین

تاریخ رای نهایی: 1393/09/19    شماره رای نهایی: 9309970955800611

رای بدوی

چون طبق تبصره ماده واحده مصوب 75/10/27 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام اسلامی مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیأت‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب مصوبه فوق به مدت یکسال تعیین شده (یعنی تا 76/10/27) و پس از انقضاء مهلت مذکور دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضائی مجاز به پذیرش اعتراض نمی‌باشند. لذا به استناد مصوبه فوق، قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این قرار ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری

بشارتی‎فر

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

بر اساس ماده واحده قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آرای هیأت‎های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب 75/10/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت اعتراض به تصمیمات و آرای هیأتهای مذکور در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب این قانون یک سال تعیین گردیده و پس از انقضای این مهلت دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضائی مجاز به پذیرش اعتراض نیستند. بنابراین ایراد مؤثر از سوی تجدیدنظر بعمل نیامده لذا باستناد قانون مذکور و ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره 542-93/3/4 تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه ی هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

موسوی ـ عاشوری