28 مهر 1398

مهلت اعتراض به آرای هیأت های واگذاری زمین در خصوص اراضی کشت موقت

مهلت اعتراض به آرای هیأت های واگذاری زمین در خصوص اراضی کشت موقت

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: مهلت اعتراض به تصمیات و آراء هیأت‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب تبصره “قانون رسیدگی مجدد به آرای هیأت‏های واگذاری …” (75/10/27)، به مدت یک‎ سال می‎باشد.

 

مستندات         ماده واحده نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آرای هیأتهای واگذاری زمین

تاریخ رای نهایی: 1393/08/24    شماره رای نهایی: 9309970955700345

رای بدوی

با توجه به اینکه نامه موضوع شکایت شاکی در راستای اجرای قانون کشت موقت و به منظور تعیین سند بیع شرط جهت تعداد 23 نفر کشاورز صادر شده و طبق تبصره ماده واحده مصوب 75/10/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت اعتراض به تصمیات و آراء هیأت‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب مصوبه به مدت یکسال تعیین شده (76/10/27) و پس از انقضاء مهلت مزبور، دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضائی مجاز به پذیرش اعتراض نمی‌باشند. لذا به استناد مصوب فوق و با رعایت بند … ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی صادر می‌شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری

بشارتی‎فر

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات قانونی صادر شده است و دلیل موجه و مؤثری که موجب نقض و بی‎اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده و تخلفی مشهود نیست. بنابراین تجدیدنظر‎خواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار معترض‏به رأی نتیجتا تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

جباری ـ ساریخانی