12 مهر 1398

موجبات اعاده دادرسی

موجبات اعاده دادرسی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 34 دیوانعالی کشور

چکیده: اقرار شاکی به عدم وقوع بزه، از موجبات پذیرش اعاده دادرسی است.

 

مستندات         ماده 272 و 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

تاریخ رای نهایی: 1393/08/03    شماره رای نهایی: 9309970910700843

خلاصه جریان پرونده

آقای س. با تقدیم لایحه‌ای به دیوان‌عالی‌کشور از رأی محکومیت خود به شماره دادنامه مذکور در بالا درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست نامبرده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. برای رسیدگی به آن پرونده محاکماتی مطالبه گردید که واصل شده و مورد بررسی و ملاحظه قرار گرفت. خلاصه آن به این شرح است:

 

1- مستدعی اعاده دادرسی برحسب شکایت آقایان: س.، ج. و م. به اتهام اخذ ربا تحت تعقیب قرار گرفته است. پرونده به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب … ارجاع گردیده و آقای بازپرس از شاکیان، متهم و شهود و مطلعین به تفصیل تحقیق کرده و در نهایت به موجب قرار مورخ 21/12/91 به دلایل مذکور در آن از جمله شکایت شکات، اشتهار متهم به رباخواری حسب تحقیق محلی انجام شده و اظهارات شهود و مطلعین برای متهم قرار مجرمیت و درباره شاکیان که متهم به پرداخت ربا بوده‌اند به لحاظ مضطر بودن آنان قرار منع تعقیب صادر و دادیار اظهارنظر نیز بدون اظهارنظر در خصوص قرارهای صادر شده برای متهم کیفرخواست صادر کرده است.

2- پرونده در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی … مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه پس از استماع اظهارات و مدافعات اصحاب دعوی و وکیل متهم به موجب دادنامه شماره 218-08/03/92 با این استدلال: «…با عنایت به … شکایت شکات و اشتهار متهم به پرداخت قرض ربوی به منظور اخذ ربا از افراد و یا انجام معاملات سوری[کذا در متن] به منظور اخذ وجه ربوی … فتوکپی سه فقره سفته‌های ردیف اول… شهادت چند نفر … و با عنایت به اظهارات و مدافعات متهم که از پرداخت و دریافت وجوه با افراد فوق‌الذکر می‌باشد…» متهم را بزهکار تشخیص داده و با استناد به ماده 595 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت او شش ماه حبس، 74 ضربه شلاق و رد اصل مال اخذ شده به صاحبانش (به شاکیان ردیف‌های اول و دوم هرکدام سه میلیون تومان و چهل و هفت میلیون تومان به شاکی ردیف سوم) و جزای نقدی معادل مبالغ مذکور به صندوق دولت محکوم کرده است.

3- بر اثر تجدیدنظرخواهی متهم پرونده در شعبه 21 دادگاه تجدیدنظراستان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره 666-09/07/92 رأی دادگاه نخستین را از حیث رد مال به آقای س. حصار به مبلغ دو و نیم میلیون تومان و به آقای م. به بیست و سه میلیون تومان و به همین ترتیب اصلاح جزای نقدی نسبت به این دو اصلاح و تأیید کرده است.

4- وکیل محکوم‌علیه با ارائه دو عدد سی‌دی که اظهار داشته محتوی آن ضبط صدا و تصویر شاکیان پرونده است که به عدم پرداخت ربا به محکوم‌علیه اقرار کرده‌اند و هم‌چنین ارائه تصویر شهادت‌نامه‌های آقایان م. و پ. که امضاء آنان را دفترخانه شماره 1 … تأیید کرده دایر بر این‌که شاهد اقرار آقای م. در این مورد بوده‌اند به استناد بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. محکوم‌علیه نیز لایحه‌ای داده و اظهار داشته سی‌دی‌های ارائه شده محتوی تصویر و اظهارات آقای م. است. لوایح مزبور زمان شور خوانده می‌شود (عضو ممیز- اسلامی).

 

 

 

رای دیوان

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای س. از رأی محکومیت خود به شرح مذکور در فوق:

الف- در قسمت محکومیت او به اتهام اخذ ربا از آقایان س. و ج.، با توجه به این‌که درخواست متکی و مستند به دلیلی نیست که منطبق با موارد اعاده دادرسی مقرر در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، بنابراین مردود اعلام می‌گردد.

ب- در قسمت محکومیت او به اتهام اخذ ربا از آقای م.، نظر به این‌که محکوم‌علیه اظهار داشته شاکی نامبرده بعد از صدور حکم در مجلسی با حضور شهود اقرار به عدم پرداخت ربا به او نموده که از این صحنه فیلم تهیه و سی‌دی‌های حاوی آن را ارائه کرده، و با توجه به این‌که رسیدگی به این موضوع مؤثر در قضیه و نهایتاً محکومیت اوست، بنابراین و مستنداً به بند 5 ماده 272 قانون مذکور قرار قبولی درخواست صادر و رسیدگی مجدد مستنداً به ماده 274 همان قانون به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون

اسلامی ـ قاسمی