02 فروردین 1399

موجبات تخفیف مجازات

موجبات تخفیف مجازات

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: حسن سابقه، جوان بودن و وضعیت نامناسب مالی می‌تواند از جهات تخفیف مجازات باشد.

 

مستندات         تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381

تاریخ رای نهایی: 1393/06/30    شماره رای نهایی: 9309970270200721

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ز. فرزند غ. دایر بر ایراد صدمه و جرح غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی، موضوع شکایت آقای م.ک. به دلایت از فرزندش پ. با وکالت آقای الف.د.؛ دادگاه توجهاً به کیفرخواست صادره و شکایت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه تحقیق و دادرسی، نظریه‌های پزشکی قانونی و نظریه کارشناس رسمی در امر تصادفات که دلالت بر ورود صدمه و جرح به شاکی و بی‌احتیاطی از ناحیه متهم را داشته و با عنایت به اقرار صریح متهم به ارتکاب بزه معنونه و تمکین از نظریه‌های مذکور و قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص مستنداً به مواد 448 و 449 و 488 و 569 و بند الف و ب و تبصره 709 و 710 و بند پ  714 از قانون مجازات اسلامی 1392 و 717 از قانون مجازات اسلامی و رعایت بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بنابر اختیار تفویض شده در بند 36 بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال 1389 کل کشور به رئیس قوه قضاییه از باب جنبه خصوصی بزه 1- ساییدگی حارصه سمت چپ صورت و گونه چپ و پلک فوقانی چشم چپ و نوک بینی و قدام زانوی راست و چپ و پهلوی راست و سمت راست قفسه سینه و دو فقره حارصه ساق راست مجموع هفت در صد دیه کامل 2- پارگی سمت راست پیشانی (دامیه) دو در صد دیه کامل 3- سیاه شدگی زانوی چپ سه هزارم دیه کامل 4- خراشیدگی حارصه بند اول و سوم انگشت سوم دست چپ یک سوم از یک دهم از یک صدم دیه کامل دو فقره 5- ارش تورم چشم راست و چپ مجموعا نیم در صد دیه کامل 6- شکستگی بند اول انگشت اول پای چپ چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم از یک دهم دیه کامل 7- دیه اثر باقیمانده از جرح دامیه یک درصد دیه کامل که متهم دیات تعیین شده را ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع حادثه 19/07/1392 در حق شاکی و از حیث عمومی بزه به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد  .

دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس ـ اسماعیلیان

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ز. فرزند غ. نسبت به دادنامه شماره 93000143 مورخ 15/02/1392 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد صدمه و جرح  غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه و جزای نقدی به نفع دولت محکوم گردیده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد ولی با عنایت به حسن سابقه و جوان بودن و وضعیت مالی تجدیدنظرخواه وی استحقاق تخفیف مجازات دارد مستنداً به تبصره 2ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381 میزان جزای نقدی از مبلغ هشت میلیون ریال به پنج میلیون ریال تبدیل و تخفیف داده می‌شود و با این تخفیف ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون صدرالذکر تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه

صلاحی ـ ناصری‌نژاد