27 آذر 1398

مکالمه تلفنی با نامحرم

مکالمه تلفنی با نامحرم

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 58 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: صرف مکالمه ی تلفنی با نامحرم، مصداق رابطه ی نامشروع نیست.

 

مستندات         نظر مشورتی شماره 7/3880 – 1378/9/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

تاریخ رای نهایی: 1394/03/31    شماره رای نهایی: 9409970270300444

رای بدوی

شماره پرونده : 9209982123801267 شماره دادنامه : 9309972124100989  تاریخ : 1393/09/29

 

در خصوص اتهام 1) آقای م. الف. فرزند الف. 38 ساله آزاد به لحاظ مجهول المکان بودن 2) خانم ز. گ.پ. فرزند الف. 27 ساله اهل و ساکن ت.  آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت (با وکالت آقای س. ق. ) دایر به برقراری رابطه نامشروع غیر زنا با توجه به شکایت آقای م. ص. همسر متهم ردیف دوم – گزارش مرجع انتظامی – تحقیقات انجام شده از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران – ملاحظه پرینت مکالمات تلفنی – نحوه اظهارات دیگرمتهم پرونده در خصوص نحوه ارتباط تلفنی و برقراری رابطه با ایشان (بعنوان قرینه و اماره) دفاعیات بلا وجه متهم ردیف دوم و وکیل مدافع ایشان –عدم حضورمتهم ردیف اول درجلسه دادرسی (با وصف ابلاغ قانونی- نشرآگهی ) ملاحظه عکس های تهیه شده و فیلم ضبط شده متهمان در سفره خانه و اظهارات وکیل مدافع شاکی (آقای ع. ح.) و سایر قرائن ارتکاب بزه معنونه ازسوی متهمان موصوف محرز تشخیص ، لذا به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم محکومیت آنان به هر کدام تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری (با رعایت مفاد ماده 27 همان قانون مصوب 1392) صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص اتهام آقای س. م. فرزند ف. 25 ساله ساکن ب. – آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت دایر به برقراری رابطه نامشروع با متهم ردیف دوم، با عنایت به نحوه اظهارات متهمان و اقرار مکرر متهم به داشتن ارتباط تلفنی و تقاضای دوستی از سوی متهمه وبیان این موضوع که وی مطلقه می‌باشد هرچند عمل نامبردگان به کیفیت موصوف شرعاً قبیح بوده و مستحق سرزنش می باشند لیکن باتوجه به این که مستفاد ازنظر مشورتی شماره 7/3880 – 15/09/78 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه ، صرف مکالمه تلفنی رابطه نامشروع به معنی یاد شده درمصادیق ماده 637 قانون صدرالذکر به شمار نمی آید ، لذا به لحاظ فقد ادله اثباتی مستنداً به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم برائت صادر و اعلام می‌نماید . این رأی در خصوص متهم آقای م. الف. غیابی محسوب و ظرف ده روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه ، سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و در مورد دو متهم دیگرحضوری بوده و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع مذکور می‌باشد.

 

رئیس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزائی تهران – رمضانعلی توحیدلو

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ز. گ. فرزند الف. با وکالت وکیل محترم دادگستری آقای س. ق. نسبت به مفاد دادنامه شماره 00989 مورخ 29/12/93 صادره از شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن نامبرده به اتهام رابطه نامشروع غیر از  زنا موضوع اعلام شکایت آقای م. ص. فرزند ح. ( همسرش ) به تحمل هفتاد ضربه شلاق محکوم شده است هیئت دادگاه بابررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال مؤثری ندارد لذا ضمن رّد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 257 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 

شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

 

سیدمحمد موسوی پور – نوراله خیر آبادی