10 آبان 1398

میزان جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت‌ هرمی

میزان جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت‌ هرمی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 33 دیوانعالی کشور

چکیده: جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت‌ هرمی معادل دو برابر مبلغی است که تحصیل شده  است.

 

مستندات         تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی

تاریخ رای نهایی: 1393/08/14    شماره رای نهایی: 9309970910601164

خلاصه جریان پرونده

خانم ر. به اتهام عضوگیری در شرکت‌های هرمی تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 894-14/10/92 شعبه 102 دادگاه جزایی سمنان و مستنداً به مواد 1 (بند ز) و 2 (تبصره یک) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به مجازات تحمل شش ماه حبس، رد مال به طور مشترک با آقای م. و پرداخت جزای نقدی به میزان دو برابر مبلغ که لازم است پرداخت نمایند محکوم گردیده است و رأی صادره به موجب دادنامه شماره 67-02/02/93 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان تأیید و قطعیت یافته است. وکیل محکوم‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان‌عالی‌کشور و با اعلام این‌که: تنها یک نفر از موکل شکایت کرده که هیچ رابطه سببیت فی‌مابین ادعای شاکی و موکل وجود ندارد و عضویت او هیچ درآمدی برای موکل نداشته است و افرادی را که شاکی اعلام داشته که پول از وی گرفته‌اند، موکل در میان آنان نیست و تنصیف در رد مال موضوع دادنامه معترض‌عنه هیچ محمل قانونی ندارد و برابر بند «ز» ماده 1 و تبصره 1 ماده 2 قانون استنادی، میزان جزای نقدی باید دو برابر باشد در حالی که دادگاه جزای نقدی موکل را به مأخذ چهار برابر محاسبه کرده است و مستنداً به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است و پرونده در مورخ 10/04/93 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

 

 

 

 

 

رای دیوان

نظر به این‌که دادگاه بدوی و تجدیدنظر محکوم‌علیهما آقای م. و خانم ر. را مشترکاً به رد وجوه مأخوذه (مبلغ چهل و سه میلیون و سیصد و سه هزار ریال) به شاکی محکوم و سپس خانم س. را به پرداخت دو برابر مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی محکوم نموده، در حالی که برابر تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی می‌بایست نامبرده به دو برابر مبلغی که به دست آورده محکوم می‌شد و نه دو برابر مبلغی که با آقای ع.، مشترکاً به دست آورده‌اند بنابراین مورد از مصادیق بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، محسوب و ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 67-02/02/93 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان، مستنداً به ماده 274 همان قانون، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه سی‌وسوم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون

نیازی ـ قرشی