21 مهر 1398

نحوه ایجاد عقد

نحوه ایجاد عقد

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: به موجب قانون، شرط تحقق عقد، قصد طرفین و رضای آنها برای انعقاد آن است. از این‌رو چنانچه طرفین با توافق هم نسبت به تنظیم قرارداد اقدام و آن را انشاء نمایند، عقد کامل و لازم است؛ در غیر این صورت در مرحله تراضی هستند و هنوز قدم به مرحله تعهد و عقد نگذاشته است؛ بدین معنی که اگر یکی از طرفین به تنظیم قرارداد راضی شد و طرف دوم راضی نشد، نمی‌توان او را مجبور به این کار (انعقاد عقد) کرد؛ زیرا هیچ قاعده مسلّمی وجود ندارد تا بر اساس آن بتوان شخصی را مجبور به تراضی نمود.

 

مستندات         ماده 191 قانون مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/09/08    شماره رای نهایی: 9309970223301196

رای بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های بعمل آمده، دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر تنفیذ و امضاء الحاقیه مستند به مبایعه‌نامه شماره 862723 – 22/10/86 و انتقال سهام با احتساب خسارات قانونی، مآلاً به جهات آتی‌الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادلّه قانونی نمی‌باشد؛ زیرا مطابق ماده 191 قانون مدنی، عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. بنابراین به موجب قانون، شرط تحقق عقد، قصد طرفین و رضای آنها برای انعقاد آن می‌باشد. از این‌رو چنانچه طرفین با توافق هم نسبت به تنظیم قرارداد اقدام و آنرا انشاء نمایند، عقد کامل و لازم است؛ در غیر این صورت در مرحله تراضی می‌باشد که هنوز قدم به مرحله تعهد و عقد نگذاشته؛ بدین معنی که اگر یکی از طرفین به تنظیم قرارداد راضی شد و طرف دوم راضی نشد، نمی‌توان او را مجبور به این کار (انعقاد عقد) کرد؛ زیرا هیچ قاعده مسلّمی وجود ندارد تا بر‌اساس آن بتوان شخصی را مجبور به تراضی نمود. بدین ترتیب چون تنظیم سند انتقال، فرع بر احراز رابطه حقوقی است و چنین رابطه‌ای در مانحن فیه احراز نشده است، در نتیجه دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آنچه که قلم گرفته شد، متکی به ادلّه قانونی ندانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به بطلان آن انشاء حکم می‌نماید و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران – امیدواری

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ش. با وکالت اقای ر.ر. وآقای م.م. به‌طرفیت ش. با وکالت خانم ر.م. و خانم الف.ق. به‌شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره498 مورخ 9/6/1393 صادره در پرونده کلاسه شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته تنفیذ و امضاء بلاقید مستند به مبایعه‌نامه شماره862723-22/10/1386 و انتقال سهام با احتساب خسارات قانونی می‌باشد، باعنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات ماده358 قانون آئین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادر قطعی است.

رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه

خیری – مرادی