15 مرداد 1399

نحوه تعیین قیمت کسری مبیع

نحوه تعیین قیمت کسری مبیع

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: چنانچه زمین فروخته شده، قابل‌تجزیه باشد، خواهان، مستحقِ دریافتِ ثمنِ معامله به مقدار کسری زمین به ارزش زمان معامله را خواهد بود و قیمت سوقیه قابل مطالبه نیست.

 

 

 

مستندات         مادۀ 384 قانون مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/06/31    شماره رای نهایی: 9309970224400892

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.ب. به‌طرفیت آقای ع.پ. به خواسته استرداد ثمن معامله نسبت به 25/37 سانتی‌متر ‌مربع کسری مساحت زمین واقع در پاکدشت بلوار … موضوع مبایعه‌نامهای مورخ 07/10/1381 و30/02/ 1386 نظربه‌اینکه دادگاه جهت مشخص شدن اینکه آیا ملکی که از طرف آقای پ. فروخته شده است دارای کسری می‌باشد یا اینکه همسایگان شمالی ملک اقدام به تصرف ملک خواهان کرده‌اند اقدام به ارجاع امر به کارشناسی به وی و هیئت سه‌نفره نموده که ماحصل نظرات کارشناسان و فحوای مفاد دادنامۀ مورخ 16/06/1390 صادره از شعبۀ101 جزایی پاکدشت که در تأیید قرار منع تعقیب شمارۀ 551 مورخ 24/05/1390 شعبۀ سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب پاکدشت می‌باشد حکایت از این دارد که ملک فروخته شده به خواهان بایستی 256 مترمربع باشد که در حال حاضر 222 مترمربع بوده و34 مترمربع کسری دارد و ارزش زمان معامله (30/02/1386) سی و نه میلیون ریال تعیین شده است علی‌هذا دادگاه با توجه به اینکه زمینی که فروخته شده قابل‌تجزیه می‌باشد مطابق مادۀ 384 قانون مدنی خواهان مستحق دریافت ثمن معامله به مقدار کسری زمین به ارزش زمان معامله را خواهد داشت و قیمت سوقیه قابل مطالبه نخواهد بود فلذا مستنداً به مادۀ مذکور و مواد 519،198 قانون آیین دادرسی مدنی 79 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 39 میلیون ریال بابت ارزش کسری زمین مورد معامله به‌میزان 34 مترمربع در حق خواهان و پرداخت خسارات دادرسی شامل هزینۀ دادرسی و حق‌الزحمۀ کارشناس بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت ـ حیدری

 

 

 

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. با وکالت آقای ف.ف. به‌طرفیت آقای ع.پ. نسبت به دادنامه شماره 135 مورخ 93/2/31 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 39 میلیون ریال بابت کسری زمین مورد معامله به میزان 34 مترمربع و خسارت دادرس صادرگردیده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات وبر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی